duān wǔ
端午 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 文天祥 (wén tiān xiáng)

五月五日午,薰风自南至。
试为问大钧,举杯三酹地。
田文当日生,屈原当日死。
生为薛城君,死作汨罗鬼。
高堂狐兔游,雍门发悲涕。
人命草头露,荣华风过耳。
唯有烈士心,不随水俱逝。
至今荆楚人,江上年年祭。
不知生者荣,但知死者贵。
勿谓死可憎,勿谓生可喜。
万物皆有尽,不灭唯天理。
百年如一日,一日或千岁。
秋风汾水辞,春暮兰亭记。
莫作留连悲,高歌舞槐翠。

仄仄仄仄仄,平平仄平仄。
仄平仄仄平,仄平○仄仄。
平平○仄平,仄平○仄仄。
平平仄平平,仄仄仄平仄。
平平平仄平,○平仄平仄。
平仄仄平仄,平平平○仄。
仄仄仄仄平,仄平仄平仄。
仄平平仄平,平仄平平仄。
仄平平仄平,仄平仄仄仄。
仄仄仄仄平,仄仄平仄仄。
仄仄平仄仄,仄仄仄平仄。
仄平○仄仄,仄仄仄平仄。
平平平仄平,平仄平平仄。
仄仄○平平,平平仄平仄。

wǔ yuè wǔ rì wǔ , xūn fēng zì nán zhì 。
shì wèi wèn dà jūn , jǔ bēi sān lèi dì 。
tián wén dāng rì shēng , qū yuán dāng rì sǐ 。
shēng wèi xuē chéng jūn , sǐ zuò mì luó guǐ 。
gāo táng hú tù yóu , yōng mén fā bēi tì 。
rén mìng cǎo tóu lù , róng huá fēng guò ěr 。
wéi yǒu liè shì xīn , bù suí shuǐ jù shì 。
zhì jīn jīng chǔ rén , jiāng shàng nián nián jì 。
bù zhī shēng zhě róng , dàn zhī sǐ zhě guì 。
wù wèi sǐ kě zēng , wù wèi shēng kě xǐ 。
wàn wù jiē yǒu jìn , bù miè wéi tiān lǐ 。
bǎi nián rú yī rì , yī rì huò qiān suì 。
qiū fēng fén shuǐ cí , chūn mù lán tíng jì 。
mò zuò liú lián bēi , gāo gē wǔ huái cuì 。

动物

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

五月五日的午时,清风自南方吹来。
试着问问伟大的钧天大圣,举起酒杯,三次向大地祭酒。
田文在这一天诞生,而屈原也在这一天去世。
他生于薛城,却死于汨罗成了一位冤魂。
高堂上狐狸和兔子自由地游荡,雍门内却充满了悲愤的泪水。
人的一生犹如草上的露水,荣华富贵如风轻轻掠过耳畔。
唯有烈士的心灵,不会随波逐流。
至今荆楚的子孙,每年都在江边祭奠。
不明白活者的荣华,只知道死者的崇高。
不要认为死亡可憎恶,也不要认为生活可喜欢。
万物都有尽头,唯有天道永恒。
百年如同一日,一日或者能够长达千年。
秋风送别了汾水,春日的黄昏留下了兰亭的回忆。
不要陷入无尽的悲伤,高声歌唱,尽情舞动吧,槐树翠叶之下。


总结:

这首诗以五月五日的景象为背景,通过表达生死与荣辱的对比,阐述了人生的无常和生死的观念。其中,屈原作为代表,以其坚贞的烈士心态,呼唤人们珍惜生命,并强调了天道的永恒和万物的有尽。诗人以优美的古文表达了对生死和人生价值观的深刻思考。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 18 首名为《端午》的诗:

本文作者文天祥介绍:🔈

文天祥(一二三六~一二八三),初名云孙,字天祥,後以字爲名,改字履善,中举後又字宋瑞,号文山,吉州吉水(今属江西)人。理宗宝佑四年(一二五六)进士。开庆元年(一二五九)爲宁海军节度判官。景定二年(一二六一)除秘书正字,累迁着作佐郎兼刑部郎官。以上疏劾董宋臣,出知瑞州。五年,迁江西提刑。度宗咸淳三年(一二六七)召除尚右郎官。五年,知宁国府。六年,召除军器监兼学士院权直,以忤贾似道,罢。九年,起爲湖南提刑。十年,改知赣州。恭帝德佑元年(一二七五),元兵渡江,应诏勤王,除枢密副都承旨,浙西江东制置大使兼江西安抚大使。二年,除右丞相、枢密使,诣元军议和,被拘。押至镇江,夜亡入真州,泛海至温州。同年五月... 查看更多>>

文天祥的诗:

文天祥的词:

相关诗词: