yú měi rén cǎo
虞美人草 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陈师道 (chén shī dào)

幽草默通神,旧题虞美人。
长言方度曲,应节若翻身。
律吕声相召,云龙气自亲。
无情犹感会,不独在君臣。

平仄仄平平,仄平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

yōu cǎo mò tōng shén , jiù tí yú měi rén 。
cháng yán fāng dù qū , yìng jié ruò fān shēn 。
lǜ lǚ shēng xiāng zhào , yún lóng qì zì qīn 。
wú qíng yóu gǎn huì , bù dú zài jūn chén 。

动物

虞美人草

—— 陳師道

幽草默通神,舊題虞美人。
長言方度曲,應節若翻身。
律呂聲相召,雲龍氣自親。
無情猶感會,不獨在君臣。

平仄仄平平,仄平平仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

yōu cǎo mò tōng shén , jiù tí yú měi rén 。
cháng yán fāng dù qū , yìng jié ruò fān shēn 。
lǜ lǚ shēng xiāng zhào , yún lóng qì zì qīn 。
wú qíng yóu gǎn huì , bù dú zài jūn chén 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
幽静的草木似乎都能心领神会,再次提起了古老的题目——虞美人。长篇大论的言辞像曲调般起伏,应景的时候犹如翻身变化。像律吕之间的声音互相呼唤,仿佛云龙之气自然而然地相亲相近。虽然没有感情,却也仿佛能感受到一种奇妙的相会,这种奇妙的感觉不仅仅发生在君臣之间,而是普遍存在的。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 8 首名为《虞美人草》的诗:

本文作者陈师道介绍:🔈

陈师道(一○五三~一一○二),字履常,一字无己,自号後山居士,学者称後山先生,彭城(今江苏徐州)人。家贫,苦志好学。年十六,以文谒曾巩,遂留受业。神宗熙宁中,王安石经学盛行,师道心非其说,绝意仕进。元丰四年(一○八一),曾巩奉诏修史,荐入史馆,以布衣未果。哲宗元佑二年(一○八七)四月,以苏轼等荐(《苏轼文集》卷二七《荐布衣陈师道状》),起爲亳州司户参军,充徐州教授(本集《谢徐州教授启》)。七月,除太学博士(《续资治通监长编》卷四三○),因五月间曾托疾乞假到南京见苏轼,仍罢爲徐州教授(本集《谢再授徐州教授启》)。五年,移颍州教授(任渊《後山年谱》)。绍圣元年(一○九四),坐苏轼余党,谪监海陵酒税... 查看更多>>

陈师道的诗:

陈师道的词:

相关诗词: