jì wài jiù guō dài fū èr shǒu qí èr
寄外舅郭大夫二首 其二 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陈师道 (chén shī dào)

丈人鲁诸生,明刑如皋陶。
幸宽右顾忧,未惜一身遥。
西南万里行,可以断绳桥。
慎勿用惠文,神母仁如尧。

仄平仄平平,平平○平平。
仄平仄仄平,仄仄仄平平。
平平仄仄○,仄仄仄平平。
仄仄仄仄平,平仄平○平。

zhàng rén lǔ zhū shēng , míng xíng rú gāo táo 。
xìng kuān yòu gù yōu , wèi xī yī shēn yáo 。
xī nán wàn lǐ xíng , kě yǐ duàn shéng qiáo 。
shèn wù yòng huì wén , shén mǔ rén rú yáo 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
丈人鲁诸生,明辨刑法如同伟大的陶朱公一样。
幸好宽容地对待右顾的忧虑,不吝惜自己身体力行的艰辛。
向着西南方向行走万里,可以断绝牵连的绳索桥梁。
务必谨慎,不要效仿惠文王的作为,因为神灵母仁慈就如同尧舜一样。
总结:本文描述了一个明智善良的鲁国年轻人,他善于明辨刑法,受人尊敬。他宽容地对待困扰自己的忧虑,不畏艰辛。他踏上了一段漫长的旅程,向西南方向行走万里,断绝了过去的联系。文章最后告诫读者要谨慎行事,不要重蹈历史覆辙,应效仿伟大的尧舜之道。

赏析:: 这是陈师道创作的《寄外舅郭大夫二首 其二》,描述了丈人鲁诸生的仁德和行事风格。全诗共分为四句,每句都表达了不同的情感和思考。
首句中,诗人称赞丈人鲁诸生的明刑如同古代的皋陶,表现出他的公正和智慧。接着,诗人提到丈人对待他的宽容和关怀,显示了丈人的仁爱之心,即使他们身处远方。
第三句中,诗人描述了丈人西南万里的行程,强调了他的远行和奔波。而“断绳桥”这个比喻,暗示了丈人对于公平正义的坚守,即使面临困难也不动摇。
最后一句中,诗人劝告丈人不要效仿“惠文”,而要像尧一样具备仁德。这里的“惠文”可能指的是对待问题过于圣母心的行为,而“尧”代表了更为智慧和仁慈的治理方式。
标签: 赞美仁德、劝诫、比喻、古代治理方式

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到陈师道写的《寄外舅郭大夫二首》系列:

本文作者陈师道介绍:🔈

陈师道(一○五三~一一○二),字履常,一字无己,自号後山居士,学者称後山先生,彭城(今江苏徐州)人。家贫,苦志好学。年十六,以文谒曾巩,遂留受业。神宗熙宁中,王安石经学盛行,师道心非其说,绝意仕进。元丰四年(一○八一),曾巩奉诏修史,荐入史馆,以布衣未果。哲宗元佑二年(一○八七)四月,以苏轼等荐(《苏轼文集》卷二七《荐布衣陈师道状》),起爲亳州司户参军,充徐州教授(本集《谢徐州教授启》)。七月,除太学博士(《续资治通监长编》卷四三○),因五月间曾托疾乞假到南京见苏轼,仍罢爲徐州教授(本集《谢再授徐州教授启》)。五年,移颍州教授(任渊《後山年谱》)。绍圣元年(一○九四),坐苏轼余党,谪监海陵酒税... 查看更多>>

陈师道的诗:

陈师道的词:

相关诗词: