zá yǒng xià yú měi rén cǎo
杂咏下 虞美人草 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 洪适 (hóng shì)

尤物锺芳草,虞兮柰若何。
动摇缘体弱,非是感悲歌。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

yóu wù zhōng fāng cǎo , yú xī nài ruò hé 。
dòng yáo yuán tǐ ruò , fēi shì gǎn bēi gē 。

雜詠下 虞美人草

—— 洪适

尤物鍾芳草,虞兮柰若何。
動摇緣體弱,非是感悲歌。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

yóu wù zhōng fāng cǎo , yú xī nài ruò hé 。
dòng yáo yuán tǐ ruò , fēi shì gǎn bēi gē 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

尤物锺芳草,虞啊,如何对待呢。
动摇可能是因为身体虚弱,不是因为感悲歌。

总结:

这首古文表达了诗人对于一位美丽的女性的思念之情。他称赞她像是一朵鲜艳的花草,同时询问自己该如何面对这种感情的波动。诗人感叹自己的身体虚弱可能是导致心情不稳定的原因,并明确表示这并非因为悲伤而引发的。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者洪适介绍:🔈

洪适(一一一七~一一八四),字景伯,号盘洲。初名造,字温伯,一字景温,鄱阳(今江西波阳)人。皓子,与弟遵、迈皆知名於时。初以皓出使恩,补修职郎,调严州录事参军。高宗绍兴十二年(一一四二),中博学宏词科,爲敕令所删定官,改秘书正字。明年,因皓忤秦桧出爲饶州通判,适亦出爲台州通判。後皓谪英州,适亦免官,往来於英奉父。二十七年,知荆门军,历知徽州,提举江东路常平茶盐,总领淮东军马钱粮。孝宗隆兴二年(一一六四),召爲太常少卿兼权直学士院,寻除中书舍人,爲贺生辰使使金。乾道元年(一一六五),迁翰林学士,累迁尚书右仆射、同中书门下平章事兼枢密使。二年,提举太平兴国宫,寻起知绍兴府,未几再奉祠。淳熙十一年卒... 查看更多>>

洪适的诗:

洪适的词:

相关诗词:

虞美人 (yú měi rén)

朝代:宋    作者: 徐钧

帐下悲歌势已孤,美人忠愤慨捐躯。
山河莫道全归汉,墓草青青尚姓虞。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

虞美人草 (yú měi rén cǎo)

朝代:宋    作者: 陈师道

幽草默通神,旧题虞美人。
长言方度曲,应节若翻身。
律吕声相召,云龙气自亲。
无情犹感会,不独在君臣。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

动物

咏虞美人草 (yǒng yú měi rén cǎo)

朝代:宋    作者: 萧德藻

鲁公死後一抔荒,谁与竿头荐一觞。
妾愿得生坟土上,日翻舞袖向君王。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

杂咏下 芷 (zá yǒng xià zhǐ)

朝代:宋    作者: 洪适

为爱草中香,灵均咏药房。
行山踏蛇虺,系肘有名方。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

次韵李参政湖上杂咏录寄龙鹤坟庐 其一○ (cì yùn lǐ cān zhèng hú shàng zá yǒng lù jì lóng hè fén lú qí yī ○)

朝代:宋    作者: 魏了翁

江左忧佛狸,荆州忌老瞒。
既虞薪下火,又耻泥中蟠。
不虞复不耻,志士宁无叹。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

动物

虞美人草 (yú měi rén cǎo)

朝代:宋    作者: 陈郁

彭城高会日置酒,猴冠犹在妇人手。
仓皇垓下已重围,四面悲吟杂刁斗。
当年举佩不倒戈,到此空余慷慨歌。
虞兮反袂交淹泣,欲幸从兮可奈何。
怨入青芜知几岁,舞恨摇芳无别意。
妾身恨不事英雄,果是英雄安有泪。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

虞美人草 (yú měi rén cǎo)

朝代:宋    作者: 许及之

刘项英雄志,争如溺爱何。
宁无戚姬草,頼有大风歌。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

虞美人 (yú měi rén)

朝代:唐    作者: 无名氏

帐中草草军情变,月下旌旗乱。
褫衣推枕怆离情,远风吹下楚歌声,正三更。
抚骓欲下重相顾,艳态花无主。
手中莲锷凛秋霜,九泉归去是仙乡,恨茫茫。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

存目 (cún mù)

朝代:宋    作者: 曾巩

诗题:虞美人草首句:鸿门玉斗纷如雪。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

虞美人草 (yú měi rén cǎo)

朝代:宋    作者: 易士达

霸业将衰汉业兴,佳人玉帐醉难醒。
可怜血染原头草,直至如今舞不停。

平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。