xiāng hé gē cí wáng zhāo jūn
相和歌辞 王昭君 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 张仲素 (zhāng zhòng sù)

仙娥今下嫁,骄子自同和。
劒戟归田尽,牛羊绕塞多。

平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

xiān é jīn xià jià , jiāo zǐ zì tóng hé 。
jiàn jǐ guī tián jìn , niú yáng rào sāi duō 。

相和歌辭 王昭君

—— 張仲素

仙娥今下嫁,驕子自同和。
劒戟歸田盡,牛羊繞塞多。

平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

xiān é jīn xià jià , jiāo zǐ zì tóng hé 。
jiàn jǐ guī tián jìn , niú yáng rào sāi duō 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
仙娥今嫁人了,嫁给了骄横的子弟,亲事也得到了大家的认同和祝福。
勇士们的剑戟都归田休息了,他们已经尽力保卫了国家。如今田野上牛羊成群绕着军营和城池散养,充满了生机。

赏析:: 这首《相和歌辞 王昭君》是由张仲素创作,描写了王昭君出嫁的情景。诗中表现出仙娥王昭君的美貌和娇俏,她如仙女一般下嫁,与新郎相和而来。诗中提到了一些田园和牧场的景象,劒戟已经归田,牛羊围绕着草原。这些描写增加了诗歌的生动感和田园氛围。
标签: 婚礼、田园、美女、牧场

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 14 首名为《相和歌辞 王昭君》的诗:

本文作者张仲素介绍:🔈

张仲素,字绘之,河间人。宪宗时爲翰林学士,後终中书舍人。诗一卷。 查看更多>>

张仲素的诗:

相关诗词: