xiāng hé gē cí wáng zhāo jūn èr shǒu èr
相和歌辞 王昭君二首 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李白 (lǐ bái)

昭君拂玉鞍,上马啼红颊。
今日汉宫人,明朝胡地妾。

平平仄仄平,仄仄平平仄。
平仄仄平平,平平平仄仄。

zhāo jūn fú yù ān , shàng mǎ tí hóng jiá 。
jīn rì hàn gōng rén , míng cháo hú dì qiè 。

相和歌辭 王昭君二首 二

—— 李白

昭君拂玉鞍,上馬啼紅頰。
今日漢宮人,明朝胡地妾。

平平仄仄平,仄仄平平仄。
平仄仄平平,平平平仄仄。

zhāo jūn fú yù ān , shàng mǎ tí hóng jiá 。
jīn rì hàn gōng rén , míng cháo hú dì qiè 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
照片轻拂着玉鞍,骑上马时嚎啕着红颊。
如今在汉宫的女子,明天将成为胡地的妾。

赏析:: 这首诗是李白创作的《相和歌辞 王昭君二首 二》。它表达了王昭君的离别之情,以及她由汉宫美人变为胡地的妾的命运转变。
在这首诗中,李白通过生动的描写展现了王昭君的形象。她拂动着玉鞍,骑上马匹,而她的红颊上却满是泪痕,不禁嚎啕大哭。这一画面表现出她的离别之痛和对故国的思念之情。
诗的后半部分则表达了她的命运的转折。今日她还是汉宫的美人,但明天她却将成为胡地的妾室。这种转变凸显出人生无常和命运的无情,使人深感悲情。
标签: 抒情、离别、命运、王昭君

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到李白写的《相和歌辞 王昭君二首》系列:

还为您找到 1 首名为《相和歌辞 王昭君二首 二》的诗:

本文作者李白介绍:🔈

李白,字太白,陇西成纪人,凉武昭王暠九世孙。或曰山东人,或曰蜀人。白少有逸才,志气宏放,飘然有超世之心。初隐岷山,益州长史苏頲见而异之曰:“是子天才英特,可比相如。”天宝初,至长安,往见贺知章。知章见其文,叹曰:“子谪仙人也。”言於明皇,召见金銮殿,奏颂一篇。帝赐食,亲爲调羹。有诏供奉翰林,白犹与酒徒饮於巿。帝坐沈香亭子,意有所感,欲得白爲乐章,召入,而白已醉。左右以水頮面,稍解,援笔成文,婉丽精切。帝爱其才,数宴见。白常侍帝,醉,使高力士脱鞾。力士素贵,耻之,摘其诗以激杨贵妃。帝欲官白,妃輙沮止。白自知不爲亲近所容,恳求还山。帝赐金放还,乃浪迹江湖,终日沈饮。永王璘都督江陵,辟爲僚佐。璘谋乱... 查看更多>>

李白的诗:

相关诗词: