dēng péng lái gé
登蓬莱阁 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 韦骧 (wéi xiāng)

行尽东州到此州,登临更尽北山头。
孤城突兀连沧海,三岛参差耸暮秋。
广座下疑鳌负石,危檐远学蜃为楼。
蓬莱方丈虽冥邈,高阁今朝亦胜游。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

xíng jìn dōng zhōu dào cǐ zhōu , dēng lín gèng jìn běi shān tóu 。
gū chéng tū wù lián cāng hǎi , sān dǎo cēn cī sǒng mù qiū 。
guǎng zuò xià yí áo fù shí , wēi yán yuǎn xué shèn wèi lóu 。
péng lái fāng zhàng suī míng miǎo , gāo gé jīn zhāo yì shèng yóu 。

思国 凭吊 抒怀 感慨

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
问蓬莱仙山在何处,眼前风月依旧人事已非,江天空阔客子形单影只。不要说神仙事,神仙并不存在,只有放弃俗世的纷扰,才是真正的神仙。应笑我多少次独醒烂醉,松阴之下把石磴扫个没完。无奈贺知章一样的狂客难以招回,采得芳草无人可赠,我姑且小声吟咏孤单。
转眼许多世事尽成陈迹,感叹“生年不满百,常怀千岁忧”,独自凭靠栏杆。天快亮时大海上升起太阳,山腾如龙,人在梦境,一切尽入秋天幽深的变幻。又听到大江东去滔滔之声,山壑不生白云一片凄暗。我用尽目力远望寒天,惦念茂陵葱葱郁郁的柏林,不知他如今受到怎样的摧残。

注释:
蓬莱阁:蓬莱阁是江南名胜之一,处于浙江绍兴卧龙山下。绍兴处于钱塘江、曹娥江、杭州湾的怀抱之中。登高一望,江天空阔。风景极为独特。周密、张炎等人曾于此处作诗吟咏。
蓬莱:又称“蓬壶”、“蓬山”。神话中渤海里仙人居住的神山。《列子汤问篇》:“渤海之东,有大壑焉。……其中有五山焉:一曰岱与,一曰员峤,三曰方壶,四曰瀛洲,五曰蓬莱。”李商隐《无题》:“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重。”
醒醉:晏几道《木兰花》:“劝君莫作独醒人,烂醉花间应有数。”
石磴:山路上的石级。磴(dèng):台阶或楼梯的层级。
扫:描画。
松阴:松树之阴。多指幽静之地。
狂客:指唐诗人贺知章,知章晚年自号四明狂客,退居于绍兴镜湖之滨。
采芳:欲采芳草,无人可赠。屈原《九歌·湘君》:“采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。”《古诗十九首·涉江采芙蓉》:“涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁,所思在远道。”
微吟:小声吟咏。词人感到孤独,无以排忧,只好微吟以求慰藉。
俯仰:低头和抬头,形容时间很短。
阑槛(lan jiàn)孤凭:独自凭靠栏杆。阑槛:同栏杆。
海日生残夜:王湾《次北固山下》:“客路青山下,行舟绿水前。潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达,归雁洛阳边。”残夜:天快亮时。
卧龙和梦:见卧龙山在朦胧中的盘踞情状。山腾如龙,人在梦境。陈寿《三国志·蜀书·诸葛亮传》:“诸葛孔明者,卧龙也。”
秋冥:秋天幽深。
不生云:云气蜇状,一片凄冷不动气象。
正:恰好。
目极:用尽目力远望。
茂陵:汉武帝的陵墓,在今陕西兴平东南。这里是指南宋帝王的陵墓。


赏析:

  “问蓬莱何处,风月依然,万里江清”。全词借势起笔,“问”字直接领起,带出登阁游览的总印象。“风月”从时间上写人事的变化。时间未变,而思念大变,令人倍感痛心。“万里江清”。从空间上写阁上眼界的空阔。“休说神仙事,便神仙纵有,即是闲人。”前面三句写景,此句转为抒情。从写景到抒情,转得虚灵。意为身历亡国巨变,要象神仙那样出世吗?但神仙并不存在,不值得追求的。作者是南宋遗民,他认为只有放弃俗世的纷扰,才是真正的“神仙”。世上有蓬莱阁一类景物可供幽赏,这正是“神仙”的“安身立命”之地。

  “笑我几番醒醉,石磴扫松阴。”以“醒醉”、“扫磴”的活动来表示,含蓄表达中点明“游”字。“石磴”即用“松阴扫石磴”句。“任狂客难招,采芳难赠,且自微吟。”笔触之处又回转蓬莱阁。“松阴”扫“石磴”,已有“独”意。“采芳难赠”化《古诗十九首》“涉江采芙蓉,兰泽多芳草,采之欲遗谁?所思在远道”诗意,欲采芳香,无素心人可赠。词人感到孤独,只好“任”之,只好“微吟”自寻慰藉而已。

  “俯仰成陈迹,叹百年谁在,阑槛孤凭”,意接上片总括游踪。世事的变化和此行的孤独。所云“俯仰”之间,许多世事尽成“陈迹”,抒发了物人皆非之感慨。感物中怀人念远中伤逝,忧愤加深。“海日生残夜,看卧龙和梦,飞入秋冥。”写天亮前所见景色。“海日生残夜”,写残夜所见卧龙山在朦胧中的盘踞情状。山腾如龙,在人梦境。作者思绪跳动,从残夜到天明,从日色到江声。

  “还听水声东去,山冷不生云。”“不生云”,云气蜇状,自为一片凄冷不动气象。“正目极空寒”,从恢强飞动转到冷峭幽寂。“萧萧汉柏愁茂陵”,结句上接“目极”,意却向远处延伸。此句含意无限,是遗民心事的点睛之笔。“愁”字,点出“茂陵松柏”与此时、此地、此心的关系。


创作背景:

  此词为宋亡之后,诗人登临感怀之作。诗人于深秋之夜,独自登上蓬莱阁,凭吊山河,面对人世的大变和大自然的永恒,不觉感概生哀。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者韦骧介绍:🔈

韦骧(一○三三~一一○五),原名让,字子骏,世居衢州,父徙钱塘(今浙江杭州)。仁宗皇佑五年(一○五三)进士,调睦州寿县尉,以母丧不赴。服阕後官兴国军司理参军,历知婺州武义县、袁州萍乡县、通州海门县,通判滁州、楚州。入爲少府监主簿。哲宗元佑元年(一○八六),擢利州路转运判官,移福建路。元佑七年,召爲主客郎中(《续资治通监长编》卷四七七)。久之,出爲夔州路提点刑狱,知明州。晚年提举杭州洞霄宫。徽宗崇宁四年卒,年七十三。有文集二十卷,赋二十卷,今存《钱塘集》有缺佚。《咸淳临安志》卷六六有传。 韦骧诗,以清丁丙嘉惠堂刊瓶花斋吴氏影写宋乾道本《钱塘韦先生文集》爲底本,校以影印文渊阁《四库全书》本(简称四... 查看更多>>

韦骧的诗:

韦骧的词:

相关诗词:

再登蓬莱阁 其二 (zài dēng péng lái gé qí èr)

朝代:宋    作者: 释绍嵩

野水弥漫绿涨川,乱云如兽出山前。
天生一本徐熙画,全是蓬莱十月天。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

再登蓬莱阁 其一 (zài dēng péng lái gé qí yī)

朝代:宋    作者: 释绍嵩

不到蓬莱又几时,且搘筇杖看云移。
等闲遇事成歌咏,人道新诗胜旧诗。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

登瀛洲阁〖1〗 (dēng yíng zhōu gé 〖 1 〗)

朝代:唐    作者: 李愿

翠阁傍瀛洲,洲中胜事幽。
沙明眠雪鹭,波涨宿霜鸥。
溅雨荷盘腻,萦风柳带柔。
公余自多暇,尊酒奉仙游。
(曹汛谓康熙《蓬莱县志》卷二、乾隆《登州府志》卷;用均云《登蓬莱阁》为宋李愿撰。
并疑其人约欧阳修同时。
姑仍存之,俟考详。
)。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

题四圣观小蓬莱 (tí sì shèng guān xiǎo péng lái)

朝代:宋    作者: 姚勉

湖光平接碧天开,浮世笙歌下往来。
个是蓬莱真绝顶,如何只道小蓬莱。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

蓬莱阁 (péng lái gé)

朝代:宋    作者: 王十朋

祖龙车辙遍尘寰,只道蓬莱在海间。
空上望秦山上望,不知此处是神山。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

动物

蓬莱阁 (péng lái gé)

朝代:宋    作者: 喻良能

绝知蓬岛异尘寰,弱水相望万里间。
争似卧龙云际阁,不劳跨海即鳌山。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

动物

蓬莱阁 (péng lái gé)

朝代:宋    作者: 王迈

历晋更唐岁月多,玩珠龙尚枕山阿。
绝怜蓬阁题元佑,敢拟兰亭记永和。
秦望数尖衔夕照,镜湖一綫暗烟莎。
登临未尽匆匆去,奈此千岩万壑何。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

动物

次韵孔宪蓬莱阁 (cì yùn kǒng xiàn péng lái gé)

朝代:宋    作者: 赵拚

山巅危构傍蓬莱,水阁风长此快哉。
天地涵容百川入,晨昏浮动两潮来。
遥思坐上游观远,愈觉胸中度量开。
忆我去年曾望海,杭州东向亦楼台。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

和孔司封题蓬莱阁 (hé kǒng sī fēng tí péng lái gé)

朝代:宋    作者: 沈立

拂云高阁拟蓬莱,面向稽山监水开。
文举清尊无限乐,微之佳句不胜才。
屡尝雪夜凭朱槛,几对花天醉绿杯。
明主未容休退去,会须重乞一麾来。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。

和毛宣尉蓬莱阁韵 (hé máo xuān wèi péng lái gé yùn)

朝代:宋    作者: 黄庚

杰阁翬飞翠霭间,蓬莱元不在人寰。
绿围城郭千村水,青逼帘栊四面山。
华表鹤归辽海远,高台凤去夕阳间。
我来倚遍阑干月,云锁重门夜不关。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平平仄平平仄,平仄平平仄仄平。