zài dēng péng lái gé qí yī
再登蓬莱阁 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 释绍嵩 (shì shào sōng)

不到蓬莱又几时,且搘筇杖看云移。
等闲遇事成歌咏,人道新诗胜旧诗。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

bù dào péng lái yòu jǐ shí , qiě zhī qióng zhàng kàn yún yí 。
děng xián yù shì chéng gē yǒng , rén dào xīn shī shèng jiù shī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

蓬莱何时能到达呢?暂且扶着拐杖观望云的流动。
平常遇到事情就唱歌吟咏,人们都说新创作的诗歌比旧诗更出色。
这首诗表达了对于美好的仙境蓬莱的向往,以及平凡事物中的诗意表达所带来的愉悦。同时,也表达了创作新诗胜过旧诗的信念。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到释绍嵩写的《再登蓬莱阁》系列:

本文作者释绍嵩介绍:🔈

释绍嵩,字亚愚,庐陵(今江西吉安)人。长于诗,自谦“每吟咏信口而成,不工句法,故自作者随得随失”。今存《江浙纪行集句诗》七卷,系理宗绍定二年(一二二九)秋自长沙出发,访游江浙途中寓意之作。後应知嘉兴府黄尹元之请,主嘉兴大云寺。事见本集卷首自序。 释绍嵩诗,以汲古阁影宋抄本爲底本,校以清顾氏读画斋刊《南宋群贤小集》本(简称读画斋本)。新辑集外诗一首附於卷末。 查看更多>>

释绍嵩的诗:

相关诗词: