bái zhù gē
白苎歌 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 戴复古 (dài fù gǔ)

雪为纬,玉为经。
一织三涤手,织成一片冰。
清如夷齐,可以为衣。
陟彼西山,于以采薇。

仄平仄,仄平平。
仄仄○仄仄,仄平仄仄平。
平○平平,仄仄平○。
仄仄平平,平仄仄平。

xuě wèi wěi , yù wèi jīng 。
yī zhī sān dí shǒu , zhī chéng yī piàn bīng 。
qīng rú yí qí , kě yǐ wéi yī 。
zhì bǐ xī shān , yú yǐ cǎi wēi 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

雪是纬线,玉是经线。
一次织布经历三次洗涤,织成一片冰凉。
清澈如夷水,可以用来制作衣物。
我将登上那西山,去采摘薇草。

总结:

诗人以古代织布技艺来比喻纯净如雪的美丽事物,如玉和夷水。通过描述织布的过程,强调纯洁之美。最后,诗人表达了自己欲登高西山采摘薇草的心愿。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 3 首名为《白苎歌》的诗:

本文作者戴复古介绍:🔈

戴复古(一一六七~?)(生年据本集卷四《新年自唱自和》“淳佑四年春……七十八岁叟”推算),字式之,黄岩(今属浙江)人,居南塘石屏山,因号石屏。敏子。少孤,笃志於诗,从林宪、徐似道游,又登陆游之门。後以诗游江湖间几五十年,仅於理宗绍定五年(一二三二)爲邵武教授(明嘉靖《邵武府志》卷四)。年近八十,始由其子琦自镇江迎还,又数年後卒(《台州外书》卷四)。其诗由友人赵汝谠选爲《石屏小集》,袁甫选爲《续集》,萧泰来选爲《第三稿》,李贾、姚镛选爲《第四稿》(清光绪《台州府志》卷四五《经籍考》一二)。又有《石屏新语》一卷(《台州外书》卷六)。今存《石屏诗集》十卷、《石屏词》一卷。明嘉靖《太平县志》卷六、万历... 查看更多>>

戴复古的诗:

戴复古的词:

相关诗词: