sòng yǒu rén dōng guī
送友人东归 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 周行己 (zhōu xíng jǐ)

是身如聚沫,如烛亦如风。
奔走天地内,苦为万虑攻。
陈子得先觉,水镜当胸中。
异乡各为客,相看如秋鸿。
扁舟忽归去,宛然此道东。
我亦议远适,西入华与嵩。
饮水有余乐,避烦甘百穷。
相逢不可欺,偶然如飘蓬。
于道各努力,千里自同风。

仄平○仄仄,○仄仄○平。
平仄平仄仄,仄平仄○平。
平仄仄平仄,仄仄○平○。
仄平仄平仄,○○○平平。
○平仄平仄,仄平仄仄平。
仄仄仄仄仄,平仄平仄平。
仄仄仄平仄,仄平平仄平。
○平仄仄平,仄平○平平。
平仄仄仄仄,平仄仄平平。

shì shēn rú jù mò , rú zhú yì rú fēng 。
bēn zǒu tiān dì nèi , kǔ wèi wàn lǜ gōng 。
chén zǐ dé xiān jué , shuǐ jìng dāng xiōng zhōng 。
yì xiāng gè wèi kè , xiāng kàn rú qiū hóng 。
piān zhōu hū guī qù , wǎn rán cǐ dào dōng 。
wǒ yì yì yuǎn shì , xī rù huá yǔ sōng 。
yǐn shuǐ yǒu yú lè , bì fán gān bǎi qióng 。
xiāng féng bù kě qī , ǒu rán rú piāo péng 。
yú dào gè nǔ lì , qiān lǐ zì tóng fēng 。

友情 送别 故乡

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
身体像聚在一起的浮沫,像烛火又像风一样不稳定。
四处奔走在天地之间,为思绪万端而辛苦烦恼。
陈子得有先见之明,就像水中的镜子清晰地反映着内心的烦恼。
在异乡,我们都是客人,相互之间像是秋天飞翔的鸿鸟。
扁舟突然返回,仿佛要沿着这条路东去。
我也在考虑远行,向西边前往华山和嵩山。
喝水饱足便是快乐,远离烦恼就是最大的幸福。
相遇时不能欺骗对方,像是偶然飘飞的蓬草。
在修行上各自努力,千里之间自然同风而行。

东归:指回故乡。因汉唐皆都长安,中原、江南人士辞京返里多言东归。


总结:
这首古文表达了作者在送友人回归故乡的心情和感悟。他的半生像浮沫一样不稳定,辛苦奔走于天地之间,无尽的烦恼缠身。陈子则有着先见之明,洞悉内心的烦扰。在异乡,他们都是客人,相互间像飞翔的秋鸿。作者也在思考远行,寻求离烦恼的避难之地。在修行上,他们各自努力,却能像风一样同行。这篇古文反映了旅途中的心境与人生的追求。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 3 首名为《送友人东归》的诗:

本文作者周行己介绍:🔈

周行己,字恭叔,永嘉(今浙江温州)人。早年从伊川二程游,哲宗元佑六年(一○九一)进士(《直斋书录解题》卷一七)。徽宗崇宁中官太学博士、齐州教授(《宋元学案》卷三二)。据集中诗篇,曾知原武、乐清等县,其罢知乐清爲政和七年(一一一七)。宣和初,除秘书省正字(明弘治《温州府志》卷一○)。後入知东平府王靓幕,卒于郓(同上书)。着有《浮沚集》十九卷(《直斋书录解题》卷一七),久佚。清四库馆臣从《永乐大典》辑爲八卷,其中诗二卷。 周行己诗,以影印文渊阁《四库全书》本爲底本,校以武英殿本(简称殿本)、明永乐《乐清县志》及清曾唯《东瓯诗存》等。新辑集外诗编爲第三卷。 查看更多>>

周行己的诗:

相关诗词: