jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng jiǔ
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 九 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

荷恩承顾托,执契恭临抚。
庙畧静边荒,天兵耀神武。
有截资先化,无为遵旧矩。
祯符降昊穹,大业光寰宇。

○平平仄仄,仄仄平○仄。
仄仄仄平平,平平仄平仄。
仄仄平平仄,平平平仄仄。
平平○仄平,仄仄平平仄。

hé ēn chéng gù tuō , zhí qì gōng lín fǔ 。
miào lüè jìng biān huāng , tiān bīng yào shén wǔ 。
yǒu jié zī xiān huà , wú wéi zūn jiù jǔ 。
zhēn fú jiàng hào qióng , dà yè guāng huán yǔ 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 九

—— 不詳

荷恩承顧託,執契恭臨撫。
廟畧靜邊荒,天兵耀神武。
有截資先化,無爲遵舊矩。
禎符降昊穹,大業光寰宇。

○平平仄仄,仄仄平○仄。
仄仄仄平平,平平仄平仄。
仄仄平平仄,平平平仄仄。
平平○仄平,仄仄平平仄。

hé ēn chéng gù tuō , zhí qì gōng lín fǔ 。
miào lüè jìng biān huāng , tiān bīng yào shén wǔ 。
yǒu jié zī xiān huà , wú wéi zūn jiù jǔ 。
zhēn fú jiàng hào qióng , dà yè guāng huán yǔ 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
我愿意承担您的委托,恭敬地履行您的要求。
庙宇沉寂,边境荒凉,天上的军队炫耀着神圣的武力。
有些事务需要迅速处理,而另一些则需遵循传统的准则。
皇恩降临天空之穹,伟大的事业辉映在宇宙之间。

赏析::
这首古诗来自《郊庙歌辞》中的《武后大享昊天乐章九》,虽然作者不详,但其充满了对神秘宗教仪式和帝王崇拜的崇敬之情。诗中通过描述武后的祭祀典礼,表达了对天命的顺从和对国家的祈福之情。
首句"荷恩承顾托,执契恭临抚"表现出武后承受了天赐的恩宠,她虔诚地执契(祭神用的祭具),恭敬地主持祭祀仪式,表达了对神灵的尊崇和对国家安宁的期盼。
接下来的两句"庙畧静边荒,天兵耀神武"描绘了庙宇的宁静和边荒之地的神圣,以及祭祀中展示出的天兵神武之力。这些描写暗示着祭祀的庄严和威严。
接着的两句"有截资先化,无为遵旧矩"表达了武后的崇拜不仅仅是遵循传统的仪式,还包括了她在仪式中的心灵交流,以期获得更多的神灵庇佑和指引。
最后两句"祯符降昊穹,大业光寰宇"描绘了祭祀的结果,祯符(神灵的祝福)降临自昊穹(天空),大业(国家的繁荣和安定)照耀整个宇宙,表达了对国家兴旺的美好愿景。
标签: 宗教仪式、祭祀、国家祈福

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: