jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng bā
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 八 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

奠璧郊坛昭大礼,锵金拊石表虔诚。
始奏承云娱帝赏,复歌调露畅韶英。

仄仄平平○仄仄,平平○仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平○仄仄平平。

diàn bì jiāo tán zhāo dà lǐ , qiāng jīn fǔ shí biǎo qián chéng 。
shǐ zòu chéng yún yú dì shǎng , fù gē tiáo lù chàng sháo yīng 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 八

—— 不詳

奠璧郊壇昭大禮,鏘金拊石表虔誠。
始奏承雲娛帝賞,復歌調露暢韶英。

仄仄平平○仄仄,平平○仄仄平平。
仄仄平平平仄仄,仄平○仄仄平平。

diàn bì jiāo tán zhāo dà lǐ , qiāng jīn fǔ shí biǎo qián chéng 。
shǐ zòu chéng yún yú dì shǎng , fù gē tiáo lù chàng sháo yīng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
奠璧郊坛,庄严地举行盛大的仪式,金鼓声和石碑相互呼应,表达虔诚之心。
开始奏乐,以迎接皇帝的娱乐和赏赐,再次歌唱,展示畅快和秀美之音。

这首《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 八》表现了一场盛大的祭祀典礼。以下是赏析:和标签:
赏析:
这首古诗描写了一场郊庙祭祀的盛大场面。诗人以生动的笔墨描述了奠璧、锵金、拊石等仪式,充分展现了虔诚的氛围。诗中提到的“承云娱帝赏”和“调露畅韶英”表达了祭祀活动中的欢乐和祈愿之情。整首诗通过细节描写,生动地呈现了祭祀的盛大场面,以及人们的虔诚和祈愿之情。
标签:
- 宗教仪式
- 祭祀
- 欢乐祈愿

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: