jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng liù
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 六 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

昭昭上帝,穆穆下临。
礼崇备物,乐奏锵金。
兰羞委荐,桂醑盈斟。
敢希[明]德,聿罄庄心。

○○仄仄,仄仄仄○。
仄平仄仄,仄仄平平。
平平仄仄,仄仄平平。
仄平平仄,仄仄平平。

zhāo zhāo shàng dì , mù mù xià lín 。
lǐ chóng bèi wù , lè zòu qiāng jīn 。
lán xiū wěi jiàn , guì xǔ yíng zhēn 。
gǎn xī [ míng ] dé , yù qìng zhuāng xīn 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 六

—— 不詳

昭昭上帝,穆穆下臨。
禮崇備物,樂奏鏘金。
蘭羞委薦,桂醑盈斟。
敢希[明]德,聿罄莊心。

○○仄仄,仄仄仄○。
仄平仄仄,仄仄平平。
平平仄仄,仄仄平平。
仄平平仄,仄仄平平。

zhāo zhāo shàng dì , mù mù xià lín 。
lǐ chóng bèi wù , lè zòu qiāng jīn 。
lán xiū wěi jiàn , guì xǔ yíng zhēn 。
gǎn xī [ míng ] dé , yù qìng zhuāng xīn 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
明明的上帝,庄严肃穆地降临。
恭敬地举行仪式,乐曲韵律如金属相击。
兰花含羞地呈献,桂花美酒满满倾斟。
敢希望蒙受明德的恩惠,怀着诚挚的心灵尽心尽力。

这首《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 六》诗是一首赞美上帝的古诗。诗人以雄伟庄严的语言,表达了对上帝的敬仰和崇拜之情。
赏析:
诗中以“昭昭上帝”开篇,显然是在强调上帝的尊贵和神圣。接着,诗人运用了一系列生动的描写,如“礼崇备物”、 “乐奏锵金”,描绘了祭祀的隆重和仪式的庄严。兰花和桂醑的提及则表现了祭祀中所用的高贵品物,彰显了崇拜之诚意。
诗的后半部分,“敢希[明]德,聿罄庄心”,强调了诗人虔诚的心意和对上帝明德的向往,以及自己一颗纯洁的心灵。这部分反映了古人对道德和精神层面的追求。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: