jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng èr
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

瞻紫极,望玄穹。
翘至恳,罄深衷。
听虽远,诚必通。
垂厚泽,降云宫。

平仄仄,仄平平。
平仄仄,仄○○。
○平仄,平仄平。
平仄仄,○平平。

zhān zǐ jí , wàng xuán qióng 。
qiào zhì kěn , qìng shēn zhōng 。
tīng suī yuǎn , chéng bì tōng 。
chuí hòu zé , jiàng yún gōng 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 二

—— 不詳

瞻紫極,望玄穹。
翹至懇,罄深衷。
聽雖遠,誠必通。
垂厚澤,降雲宮。

平仄仄,仄平平。
平仄仄,仄○○。
○平仄,平仄平。
平仄仄,○平平。

zhān zǐ jí , wàng xuán qióng 。
qiào zhì kěn , qìng shēn zhōng 。
tīng suī yuǎn , chéng bì tōng 。
chuí hòu zé , jiàng yún gōng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
仰望紫色的极点,凝视深邃的苍穹。
心灵高昂,真诚至极,将内心深处的一切都倾尽出来。
即使声音虽远,但真诚必定能传达。
希望获得丰厚的恩泽,降临云宫。

赏析:这首《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 二》是一首古代宫廷祭天歌词,表达了对天地神明的崇敬和祭祀的虔诚之情。
诗中通过瞻望紫极、玄穹,展现了对天空的景仰之情,以及向天地神明祈愿的诚挚之心。诗人用“翘至恳”来形容祈愿的情感,表示祭祀的动机是非常真诚的。虽然声音听起来或许距离很远,但真诚的心必然能够传达到神明那里,这体现了诗人对神灵的信仰。
最后两句“垂厚泽,降云宫”则是表达了祭祀的期望,希望神明能够降下厚重的恩泽,佑护云宫,保佑国家安泰。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: