jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng yī
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 一 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

大阴凝至化,真耀蕴轩仪。
德迈娥台敞,仁高姒幄披。
扪天遂啓极,梦日乃昇曦。

仄平○仄仄,平仄平平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。

dà yīn níng zhì huà , zhēn yào yùn xuān yí 。
dé mài é tái chǎng , rén gāo sì wò pī 。
mén tiān suì qǐ jí , mèng rì nǎi shēng xī 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 一

—— 不詳

大陰凝至化,真耀蘊軒儀。
德邁娥臺敞,仁高姒幄披。
捫天遂啓極,夢日乃昇曦。

仄平○仄仄,平仄平平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。

dà yīn níng zhì huà , zhēn yào yùn xuān yí 。
dé mài é tái chǎng , rén gāo sì wò pī 。
mén tiān suì qǐ jí , mèng rì nǎi shēng xī 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
大地阴气凝结化为阳气,真正的光辉蕴藏于宫殿之中。道德迈步登上高台,仁慈的姒娅展开幕帘。触及苍天,极限被打破,梦想的太阳升起来。

赏析::
这首诗来自《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》,虽然作者不详,但它充满了崇高的仪式感和宗教色彩。诗中描写了一场盛大的祭祀仪式,表达了对天神的崇敬和对帝王的赞美。
首先,诗中通过描述“大阴凝至化,真耀蕴轩仪”来展现出仪式的神圣庄严。这里的“大阴”可以理解为天空,指的是天空中聚集的云彩,而“至化”则是指云彩聚集到了极点,形成了壮观的景象。接着,“真耀蕴轩仪”中的“真耀”表达了神灵的至高无上,它的光芒照耀着祭坛,使仪式显得格外神圣。
诗中还提到“德迈娥台敞,仁高姒幄披”,这些意象表达了帝王的仁德和威严。娥台是古代祭坛,它在仪式中被打开,象征着帝王的德行卓越。而“仁高姒幄披”则强调了帝王高尚的品德,姒幄是古代的帝王帐幕,披开它表示帝王将仁爱之心展现给天下百姓。
诗的结尾描述了仪式的高潮时刻,当“扪天遂啓极,梦日乃昇曦”时,表达了祭祀达到了顶峰,神明降临人间,太阳升起的壮丽景象。这一景象象征着吉祥和帝王的荣耀,也是整个仪式的高潮所在。
标签: 宗教、祭祀、崇拜、帝王、仪式

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: