shí èr shí ・ yì shào nián
十二时・忆少年 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 和岘 (hé xiàn)

承宝运,驯致隆平。
鸿庆被寰瀛。
时清俗阜,治定功成。
遐迩咏由庚。
严郊祀,文物声明。
会天正、星拱奏严更。
布羽仪簪缨。
宸心虔洁,明德播惟馨。
动苍冥。
神降享精诚。
燔柴半,万乘移天仗,肃銮辂旋衡。
千官云拥,群后葵倾。
玉帛旅明庭。
韶荐,金奏谐声。
集休亨。
皇泽浃黎庶,普率洽恩荣。
仰钦元后,睿圣贯三灵。

chéng bǎo yùn , xùn zhì lóng píng 。
hóng qìng bèi huán yíng 。
shí qīng sú fù , zhì dìng gōng chéng 。
xiá ěr yǒng yóu gēng 。
yán jiāo sì , wén wù shēng míng 。
huì tiān zhèng 、 xīng gǒng zòu yán gèng 。
bù yǔ yí zān yīng 。
chén xīn qián jié , míng dé bō wéi xīn 。
dòng cāng míng 。
shén jiàng xiǎng jīng chéng 。
fán chái bàn , wàn shèng yí tiān zhàng , sù luán lù xuán héng 。
qiān guān yún yōng , qún hòu kuí qīng 。
yù bó lǚ míng tíng 。
sháo jiàn , jīn zòu xié shēng 。
jí xiū hēng 。
huáng zé jiā lí shù , pǔ lǜ qià ēn róng 。
yǎng qīn yuán hòu , ruì shèng guàn sān líng 。

帝京篇十首 三

—— 太宗皇帝

移步出詞林,停輿欣武宴。
琱弓寫明月,駿馬疑流電。
驚雁落虛弦,啼猿悲急箭。
閱賞誠多美,於茲乃忘倦。

chéng bǎo yùn , xùn zhì lóng píng 。
hóng qìng bèi huán yíng 。
shí qīng sú fù , zhì dìng gōng chéng 。
xiá ěr yǒng yóu gēng 。
yán jiāo sì , wén wù shēng míng 。
huì tiān zhèng 、 xīng gǒng zòu yán gèng 。
bù yǔ yí zān yīng 。
chén xīn qián jié , míng dé bō wéi xīn 。
dòng cāng míng 。
shén jiàng xiǎng jīng chéng 。
fán chái bàn , wàn shèng yí tiān zhàng , sù luán lù xuán héng 。
qiān guān yún yōng , qún hòu kuí qīng 。
yù bó lǚ míng tíng 。
sháo jiàn , jīn zòu xié shēng 。
jí xiū hēng 。
huáng zé jiā lí shù , pǔ lǜ qià ēn róng 。
yǎng qīn yuán hòu , ruì shèng guàn sān líng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

乾隆年间,国运昌盛,社稷太平。国家繁荣富强,国泰民安。时代风清俗浊,社会治理有序,功业显著。人们对这美好时光赞颂不已。严肃郊祀,文物传承有声有色。在这样的背景下,天象吉利,星辰璀璨,奏报喜讯。皇帝仪容华丽,佩戴着羽毛装饰的冠带,心怀虔诚,德行高尚,播撒着美好的馨香,感动了苍冥神灵,使他们降下神佑。庆典时,燃烧柴火,十分盛大,万乘车马移动着,肃穆的仪仗旋转着,千官云集,群臣齐聚。宫殿内外张灯结彩,装饰华美。玉帛等珍贵物品摆放在明亮的庭院中,美妙的音乐奏响,乐声和谐动听。大家欢聚一堂,共享欢乐和安宁。皇帝怀着虔诚之心,感受到神明的降福,国家的繁荣荣耀普及于民间。人们崇敬皇后,认为她聪慧圣明,有着卓越的德行,贯通三界灵气。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者和岘介绍:🔈

和岘的词:

相关诗词:

十忆偈 忆先师 (shí yì jì yì xiān shī)

朝代:宋    作者: 释清远

一见先师後,堪悲复堪笑。
为问何以然,八十重年少。

去年对雪一首赠江十 (qù nián duì xuě yī shǒu zèng jiāng shí)

朝代:宋    作者: 刘敞

去年对雪本忆梅,今年看梅更忆雪。
繁香浩色他日时,谁为年年剧胡越。
乃知古来人间世,十常八九不如意。
况我与君羁旅人,别多会少谁复计。
闲来看梅取一笑,对雪更作明年调。

岁晚怀二弟 (suì wǎn huái èr dì)

朝代:宋    作者: 姚孝锡

少易成欢老易伤,壮游垂白未还乡。
烟尘无复音书到,魂梦犹疲道路长。
爆竹又惊新荐岁,屠苏空忆旧传觞。
年年此日遥相忆,鸿雁何时续断行。

率饮亭二十绝 其二○ (lǜ yǐn tíng èr shí jué qí èr ○)

朝代:宋    作者: 王十朋

有口但饮酒,无悰亦作诗。
它年宦南北,还忆在家时。

续古二十九首 六 (xù gǔ èr shí jiǔ shǒu liù)

朝代:唐    作者: 陈陶

杳杳巫峡云,悠悠汉江水。
愁杀几少年,春风相忆地。

秋日闲居二首 二 (qiū rì xián jū èr shǒu èr)

朝代:唐    作者: 姚合

先忆花时节,家山听更归。
爱诗看古集,忆酒典寒衣。
睡少身还健,愁多食不肥。
自怜疎嬾性,无事出门稀。

闺情效香奁体 其三 (guī qíng xiào xiāng lián tǐ qí sān)

朝代:宋    作者: 黄庚

黛眉愁里敛双蛾,别久无书事奈何。
欲待怨他还又忆,怨时较少忆时多。

少游荆湘因有是题 (shǎo yóu jīng xiāng yīn yǒu shì tí)

朝代:唐    作者: 沈佺期

岘北焚蛟浦,巴东射雉田。
岁时宜楚俗,耆旧在襄川。
忆昨经过处,离今二十年。
因君访生死,相识几人全。

新居用韩昌黎诗辛勤三十年以有此屋庐为韵作十诗 其二 (xīn jū yòng hán chāng lí shī xīn qín sān shí nián yǐ yǒu cǐ wū lú wèi yùn zuò shí shī qí èr)

朝代:宋    作者: 蔡戡

忆昔少年日,抗志期青云。
宦游三十载,所历多艰勤。
四持湖海节,再饷江淮军。
全家得饱暖,何以报吾君。