jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng shí
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 十 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

肃肃祀典,邕邕礼秩。
三献已周,九成斯毕。
爰撤其俎,载迁其实。
或升或降,唯诚唯质。

仄仄仄仄,平平仄仄。
○○仄平,仄平平仄。
平仄○仄,仄平○仄。
仄平仄○,仄平仄仄。

sù sù sì diǎn , yōng yōng lǐ zhì 。
sān xiàn yǐ zhōu , jiǔ chéng sī bì 。
yuán chè qí zǔ , zǎi qiān qí shí 。
huò shēng huò jiàng , wéi chéng wéi zhì 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 十

—— 不詳

肅肅祀典,邕邕禮秩。
三獻已周,九成斯畢。
爰撤其俎,載遷其實。
或升或降,唯誠唯質。

仄仄仄仄,平平仄仄。
○○仄平,仄平平仄。
平仄○仄,仄平○仄。
仄平仄○,仄平仄仄。

sù sù sì diǎn , yōng yōng lǐ zhì 。
sān xiàn yǐ zhōu , jiǔ chéng sī bì 。
yuán chè qí zǔ , zǎi qiān qí shí 。
huò shēng huò jiàng , wéi chéng wéi zhì 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
庄重地进行祭祀仪式,恭敬地进行礼仪。
三次献祭已经完成,九次奉献已经结束。
于是撤去祭器,搬运祭品。
或升高或降低,只有真诚和品质。

《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 十》这首古诗具有祭祀和宗教仪式的背景,表达了对神灵的虔诚和敬仰之情。以下是对这首诗的赏析:
这首诗以肃肃祀典、邕邕礼秩的场景开篇,描绘了一场庄严的祭祀仪式。通过“三献已周,九成斯毕”的描述,强调了仪式的庄严和完整,这是对神明的崇高敬意。在祭祀的过程中,祭品被献上,俎和实被整齐地摆放,展现了一种神圣的秩序和规矩。
接着诗中提到“或升或降,唯诚唯质”,强调了祭祀的诚意和虔诚。不论是升高祭品还是降低,都要以真诚和质朴的心来进行。这反映出古代人对宗教仪式的重视和对虔诚的要求。
总的来说,这首诗通过描写祭祀仪式的细节,强调了虔诚、庄严和秩序。标签可以包括:宗教仪式、虔诚、庄严、秩序。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: