jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng sān
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 三 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

乾仪混成冲邃,天道下济高明。
闓阳晨披紫阙,太一晓降黄庭。
圆坛敢[申]昭报,方璧冀展虔情。
丹禁式敷衷恳,玄鉴庶察微诚。

平平仄平平仄,平仄仄仄平平。
?平平平仄仄,仄仄仄○平○。
平平仄平○仄,平仄仄仄平平。
平○仄平○仄,平○仄仄平平。

qián yí hùn chéng chōng suì , tiān dào xià jì gāo míng 。
kǎi yáng chén pī zǐ quē , tài yī xiǎo jiàng huáng tíng 。
yuán tán gǎn [ shēn ] zhāo bào , fāng bì jì zhǎn qián qíng 。
dān jìn shì fū zhōng kěn , xuán jiàn shù chá wēi chéng 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 三

—— 不詳

乾儀混成沖邃,天道下濟高明。
闓陽晨披紫闕,太一曉降黃庭。
圓壇敢[申]昭報,方璧冀展虔情。
丹禁式敷衷懇,玄鑒庶察微誠。

平平仄平平仄,平仄仄仄平平。
?平平平仄仄,仄仄仄○平○。
平平仄平○仄,平仄仄仄平平。
平○仄平○仄,平○仄仄平平。

qián yí hùn chéng chōng suì , tiān dào xià jì gāo míng 。
kǎi yáng chén pī zǐ quē , tài yī xiǎo jiàng huáng tíng 。
yuán tán gǎn [ shēn ] zhāo bào , fāng bì jì zhǎn qián qíng 。
dān jìn shì fū zhōng kěn , xuán jiàn shù chá wēi chéng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
乾象与太阳相交融,天道在地下显得高深明晰。
旭日升起照亮紫禁城,太阳上升照耀皇宫。
在圆形祭坛上敢于宣告祈求,方形玉璧期待表达虔诚之情。
红色禁令展示内心真挚,黑色镜子全面观察微小诚意。

赏析::
这首诗《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 三》描写了古代的祭天仪式,展现了对上天至诚虔敬的礼拜和祈祷。下面将按照要求进行赏析:
这首诗以丰富的意象和形象生动地描绘了武后主持的一场盛大的祭天仪式。首先,诗中提到“乾仪混成冲邃”,表现了祭天仪式的庄严肃穆和上天的神秘莫测。天道高明,正义至上,正如“天道下济高明”所言。接着,“闓阳晨披紫阙”,武后清晨登上紫微阁,展示了她的威仪和崇高地位。紫阙是古代皇宫中最高的建筑,象征着皇权的至高无上。而“太一晓降黄庭”则表现了皇帝作为太一(古代祭祀中的主神)的代表,向上天献上祭品的场景。
在接下来的部分中,诗人提到了“圆坛”、“方璧”,这些都是祭天仪式的重要仪器和场所。圆坛代表着完整和和谐,方璧则象征着诚意和虔诚。通过这些仪器的描述,诗人强调了祭天仪式的庄严和神圣性。诗中还提到“丹禁式敷衷恳”,丹禁是祭祀场所的一部分,式敷表示仪式的布置,而“衷恳”则强调了主持仪式者的真诚和虔诚。
最后一句“玄鉴庶察微诚”告诉我们,上天能够审查人们的心意,只有真诚的虔诚才能够感动神明。整首诗通过细致的描写,展现了古代祭天仪式的隆重和庄严,同时也强调了虔诚和真诚的重要性。
标签: 咏事、祭天、虔诚

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: