jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng qī
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 七 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

樽浮九酝,礼备三周。
陈诚菲奠,契福神猷。

平平仄?,仄仄○平。
平平○仄,仄仄平平。

zūn fú jiǔ yùn , lǐ bèi sān zhōu 。
chén chéng fēi diàn , qì fú shén yóu 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 七

—— 不詳

樽浮九醞,禮備三周。
陳誠菲奠,契福神猷。

平平仄?,仄仄○平。
平平○仄,仄仄平平。

zūn fú jiǔ yùn , lǐ bèi sān zhōu 。
chén chéng fēi diàn , qì fú shén yóu 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
樽中浮漂了九次,礼仪准备了三周。陈列着诚心献上的菲薄的祭奠物,与神祇订下了福祉的盟约。

赏析:这首古诗描述了举行盛大祭祀仪式的场景,通过描绘仪式的隆重和庄重展现了古代社会的祭祀文化。酝酿的酒浮动着九次,礼仪准备周全。诚挚地陈列祭品,祈求神灵降福,体现了古人对神祇的敬畏和虔诚。
标签: 仪式、祭祀、虔诚

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: