mǎ bì
马毙 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王安石 (wáng ān shí)

恩宽一老寄松筠,晏卧东窗度几春。
天厩赐驹龙化去,谩容小蹇载闲身。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

ēn kuān yī lǎo jì sōng yún , yàn wò dōng chuāng dù jǐ chūn 。
tiān jiù cì jū lóng huà qù , màn róng xiǎo jiǎn zǎi xián shēn 。

动物

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
恩宽一位老者寄送来松筠,我安逸地卧在东窗下度过了几个春天。
天帝赐予一匹龙化之驹,借此我将闲暇自在地徜徉。虽然容貌平凡,但心境自得,尽情享受悠闲的时光。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王安石介绍:🔈

王安石(一○二一~一○八六),字介甫,晚号半山,抚州临川(今属江西)人。仁宗庆历二年(一○四二)进士。历签书淮南判官、知鄞县、通判舒州,召爲群牧判官。出知常州,移提点江东刑狱。嘉佑三年(一○五八),入爲度支判官,献万言书极陈当世之务。六年,知制诰。英宗治平四年(一○六七),出知江宁府。寻召爲翰林学士。神宗熙宁二年(一○六九),除参知政事,推行新法。次年,拜同中书门下平章事。七年,因新法迭遭攻击,辞相位,以观文殿学士知江宁府。八年,复相。九年,再辞,以镇南军节度使、同平章事判江宁府。十年,免府任,爲集禧观使,居江宁锺山。元丰元年(一○七八),封舒国公。後改封荆。哲宗元佑元年卒,年六十六。赠太傅。... 查看更多>>

王安石的诗:

王安石的词:

 • 桂枝香

  登临送目。正故国晚秋,天气初肃。千里...

 • 甘露歌

  折得一枝香在手。人间应未有。疑是经春...

 • 甘露歌

  尽日含毫难比兴。都无色可并。万里晴天...

 • 甘露歌

  天寒日暮山谷里。的砾愁成水。池上渐多...

 • 菩萨蛮

  数家茅屋闲临水。单衫短帽垂杨里。今日...

 • 渔家傲

  灯火已收正月半。山南山北花撩乱。闻说...

 • 渔家傲

  平岸小桥千嶂抱。柔蓝一水萦花草。茅屋...

 • 雨霖铃

  孜孜。向无明里、强作窠窟。浮名浮利何...

 • 清平乐

  云垂平野。掩映竹篱茅舍。阒寂幽居实潇...

 • 浣溪沙

  百亩中庭半是苔。门前白道水萦回。爱闲...

 • 王安石宋词全集>>

相关诗词:

马毙三首 其二 (mǎ bì sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 仇远

苦无驰骤但加餐,马性由来不耐闲。
官满马亡归去好,且骑白犊看青山。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

马毙三首 其一 (mǎ bì sān shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 仇远

晓厩惊呼我马瘖,塞翁一笑欲何如。
西郊或有闲迎送,却向东家借蹇馿。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

毙驴 (bì lǘ)

朝代:唐    作者: 李洞

蹇驴秋毙瘗荒田,忍把敲吟旧竹鞭。
三尺焦桐背残月,一条藜杖卓寒烟。
通吴白浪宽围果,倚蜀青山峭入天。
如画海门搘肘望,阿谁家卖钓鱼船。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

春秋战国门 又吟 (chūn qiū zhàn guó mén yòu yín)

朝代:唐    作者: 周昙

马毙廐人欲就刑,百年临尽一言生。
赖逢贤相能匡救,仍免吾君播恶声。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

马毙三首 其三 (mǎ bì sān shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 仇远

我无筋力汝难骑,埋汝郊原有敝帷。
二尺箯舆元自稳,不劳鞭策强驱驰。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

冬狩行 (dōng shòu xíng)

朝代:唐    作者: 杜甫

君不见东川节度兵马雄,校猎亦似观成功。
夜发猛士三千人,清晨合围步骤同。
禽兽已毙十七八,杀声落日回苍穹。
幕前生致九青兕,骆驼

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

利害吟 (lì hài yín)

朝代:宋    作者: 邵雍

兔犬俱毙,蚌鹬相持。
田渔老父,坐而利之。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

动物

淮捷一首 (huái jié yī shǒu)

朝代:宋    作者: 刘克庄

扫地南来蜂出窠,裔夷谋夏欲如何。
传闻挞览毙一矢,惊走单于骑六骡。
匹马只轮番部曲,寸天尺地汉山河。
晋公幕府多名士,不欠寒儒作凯歌。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

宋江三十六赞 其二九 (sòng jiāng sān shí liù zàn qí èr jiǔ)

朝代:宋    作者: 龚开

左啮右噬,其毒可畏。
逢阴德人,杖之亦毙。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

读史六首 其三 (dú shǐ liù shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 苏辙

贾生料吴楚,竟毙大梁城。
一身不自保,痛哭空伤生。

平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。