chú rì
除日 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 张子容 (zhāng zǐ róng)

腊月今知晦,流年此夕除。
拾樵供岁火,帖牖作春书。
柳觉东风至,花疑小雪余。
忽逢双鲤赠,言是上冰鱼。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

là yuè jīn zhī huì , liú nián cǐ xī chú 。
shí qiáo gòng suì huǒ , tiē yǒu zuò chūn shū 。
liǔ jué dōng fēng zhì , huā yí xiǎo xuě yú 。
hū féng shuāng lǐ zèng , yán shì shàng bīng yú 。

除日

—— 張子容

臘月今知晦,流年此夕除。
拾樵供歲火,帖牖作春書。
柳覺東風至,花疑小雪餘。
忽逢雙鯉贈,言是上冰魚。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

là yuè jīn zhī huì , liú nián cǐ xī chú 。
shí qiáo gòng suì huǒ , tiē yǒu zuò chūn shū 。
liǔ jué dōng fēng zhì , huā yí xiǎo xuě yú 。
hū féng shuāng lǐ zèng , yán shì shàng bīng yú 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
腊月的最后一天,现在已经暗淡不见,岁月如流水,在这夜晚消逝。
捡拾柴薪燃烧岁火,贴上春联在窗户上。
柳树感觉到东风的到来,花儿似乎还以为留下了一些小雪。
突然,出现了一对双鲤鱼作为赠礼,据说是在上冰的鱼。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 5 首名为《除日》的诗:

本文作者张子容介绍:🔈

张子容,先天二年擢进士第,爲乐城尉,与孟浩然友善。诗一卷。 查看更多>>

张子容的诗:

相关诗词: