shì ér
示儿 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陆游 (lù yóu)

舍东已种百本桑,舍西仍筑百步塘。
早茶采尽晚茶出,小麦方秀大麦黄。
老夫一饱手扪腹,不复举首号苍苍。
读书习气扫未尽,灯前简牍纷朱黄。
吾儿从旁论治乱,每使老子喜欲狂。
不须饮酒径自醉,取书相和声琅琅。
人生百病有已时,独有书癖不可医。
愿儿力耕足衣食,读书万卷真何益。

仄平仄仄仄仄平,仄平平仄仄仄平。
仄○仄仄仄○仄,仄仄平仄仄仄平。
仄平仄仄仄平仄,仄仄仄仄○○○。
仄平仄仄仄仄仄,平平仄仄平平平。
平平○仄○仄仄,仄仄仄仄仄仄平。
仄平仄仄仄仄仄,仄平○○平平平。
平平仄仄仄仄平,仄仄平仄仄仄平。
仄平仄平仄○仄,仄平仄仄平平仄。

shè dōng yǐ zhǒng bǎi běn sāng , shè xī réng zhù bǎi bù táng 。
zǎo chá cǎi jìn wǎn chá chū , xiǎo mài fāng xiù dà mài huáng 。
lǎo fū yī bǎo shǒu mén fù , bù fù jǔ shǒu hào cāng cāng 。
dú shū xí qì sǎo wèi jìn , dēng qián jiǎn dú fēn zhū huáng 。
wú ér cóng páng lùn zhì luàn , měi shǐ lǎo zǐ xǐ yù kuáng 。
bù xū yǐn jiǔ jìng zì zuì , qǔ shū xiāng hé shēng láng láng 。
rén shēng bǎi bìng yǒu yǐ shí , dú yǒu shū pǐ bù kě yī 。
yuàn ér lì gēng zú yī shí , dú shū wàn juàn zhēn hé yì 。

读书 家训 耕种

示兒

—— 陸游

舍東已種百本桑,舍西仍築百步塘。
早茶采盡晚茶出,小麥方秀大麥黄。
老夫一飽手捫腹,不復舉首號蒼蒼。
讀書習氣掃未盡,燈前簡牘紛朱黄。
吾兒從旁論治亂,每使老子喜欲狂。
不須飲酒徑自醉,取書相和聲琅琅。
人生百病有已時,獨有書癖不可醫。
願兒力耕足衣食,讀書萬卷真何益。

仄平仄仄仄仄平,仄平平仄仄仄平。
仄○仄仄仄○仄,仄仄平仄仄仄平。
仄平仄仄仄平仄,仄仄仄仄○○○。
仄平仄仄仄仄仄,平平仄仄平平平。
平平○仄○仄仄,仄仄仄仄仄仄平。
仄平仄仄仄仄仄,仄平○○平平平。
平平仄仄仄仄平,仄仄平仄仄仄平。
仄平仄平仄○仄,仄平仄仄平平仄。

shè dōng yǐ zhǒng bǎi běn sāng , shè xī réng zhù bǎi bù táng 。
zǎo chá cǎi jìn wǎn chá chū , xiǎo mài fāng xiù dà mài huáng 。
lǎo fū yī bǎo shǒu mén fù , bù fù jǔ shǒu hào cāng cāng 。
dú shū xí qì sǎo wèi jìn , dēng qián jiǎn dú fēn zhū huáng 。
wú ér cóng páng lùn zhì luàn , měi shǐ lǎo zǐ xǐ yù kuáng 。
bù xū yǐn jiǔ jìng zì zuì , qǔ shū xiāng hé shēng láng láng 。
rén shēng bǎi bìng yǒu yǐ shí , dú yǒu shū pǐ bù kě yī 。
yuàn ér lì gēng zú yī shí , dú shū wàn juàn zhēn hé yì 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
舍东已经种植了一百株桑树,舍西又建造了一百步大小的池塘。早晨采摘了茶叶,晚上茶叶又重新长出。小麦茂盛地生长,大麦变成了金黄色。
老夫一饱饭后,满足地抚摸着自己的腹部,再也不需要抬头感叹苍苍之景。虽然阅读的习惯扫尽未了,但灯前的简牍却不断增加着朱黄色的纸页。
吾儿常常在旁边谈论治理和乱世之事,每每让老夫为之高兴得几近狂喜。无需饮酒,他就自然陶醉于书籍中,取得书卷时读起来发出悠扬的琅琅之音。
人生中百病或可医治,但对于我这种痴迷于书籍的癖好却是无药可救的。愿儿子努力耕种,养活自己之余,读万卷书,那可真的大有裨益呢。


全诗概括了一个痴迷于读书的老者,他对书籍的热爱超越了其他的一切,无论是美好的田园生活还是治理国家的喜悦。他认识到读书的癖好可能无法治愈,但对于儿子,他望能踏实务农,保障自己的生计之余,不要忘了读书。这首诗表达了一个智慧长者对于生活与学问的深刻思考,以对后代的告诫。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者陆游写的 5 首名为《示儿》的诗:

还为您找到 9 首名为《示儿》的诗:

本文作者陆游介绍:🔈

陆游(一一二五~一二○九),字务观,越州山阴(今浙江绍兴)人。宰子。年十二能诗文,以荫补登仕郎。高宗绍兴二十三年(一一五三)两浙转运司锁厅试第一,以秦桧孙埙居其次,抑置爲末。明年礼部试,主司复置前列,爲桧黜落。桧死,二十八年始爲福州宁德主簿(清乾隆《宁德县志》卷三)。三十年,力除敕令所删定官(《建炎以来系年要录》卷一八五)。三十一年,迁大理寺司直(同上书卷一九一)兼宗正簿。孝宗即位,迁枢密院编修官兼编类圣政所检讨官,赐进士出身(《宋会要辑稿》选举九之一九)。因论龙大渊、曾觌招权植党,出通判建康府,乾道元年(一一六五),改通判隆兴府,以交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵论罢。六年,起通判夔州(《渭... 查看更多>>

陆游的诗:

陆游的词:

相关诗词: