tí dōng shān zǐ lǐ shì bēi yīn èr shǒu èr
题东山子李适碑阴二首 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 徐彦伯 (xú yàn bǎi)

回也寔夭折,贾生亦脆促。
今复哀若人,危光迅风烛。
夜台沦清镜,穷尘埋结绿。
何以赠下泉,生刍唯一束。

○仄仄○○,仄平仄仄仄。
平仄平仄平,平平仄平仄。
仄平平平仄,平平平仄仄。
平仄仄仄平,平平仄仄仄。

huí yě shí yāo zhé , jiǎ shēng yì cuì cù 。
jīn fù āi ruò rén , wēi guāng xùn fēng zhú 。
yè tái lún qīng jìng , qióng chén mái jié lǜ 。
hé yǐ zèng xià quán , shēng chú wéi yī shù 。

題東山子李適碑陰二首 二

—— 徐彥伯

回也寔夭折,賈生亦脆促。
今復哀若人,危光迅風燭。
夜臺淪清鏡,窮塵埋結綠。
何以贈下泉,生芻唯一束。

○仄仄○○,仄平仄仄仄。
平仄平仄平,平平仄平仄。
仄平平平仄,平平平仄仄。
平仄仄仄平,平平仄仄仄。

huí yě shí yāo zhé , jiǎ shēng yì cuì cù 。
jīn fù āi ruò rén , wēi guāng xùn fēng zhú 。
yè tái lún qīng jìng , qióng chén mái jié lǜ 。
hé yǐ zèng xià quán , shēng chú wéi yī shù 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
回头看,寔夭折,贾生也匆忙脆弱。
如今又感慨若人,危险如光迅速燃烧的蜡烛。
夜晚的台阶沦陷在清澈的镜面下,被尘埃覆盖,生长着绿色的植物。
怎样才能表达对下泉的赠送,只有一束简陋的禾草。

赏析:
这首古诗《题东山子李适碑阴二首 二》是徐彦伯创作的,通过四句简洁的诗句,表达了对李适的哀思和对逝去亲友的思念之情。
首句“回也寔夭折,贾生亦脆促。”以回文的方式表现了生命的短暂和脆弱。李适和贾生都在年轻时去世,生命如同烛光,易逝。这句中的“寔夭折”和“脆促”形成了鲜明的对比,强调了生命的无常。
第二句“今复哀若人,危光迅风烛。”中的“哀若人”表现了诗人对亲友的哀思之情。他们的逝去就像是一盏在风中摇曳的烛光,非常危险,随时可能熄灭。这里的比喻巧妙地传达了生命的脆弱性和珍贵性。
第三句“夜台沦清镜,穷尘埋结绿。”通过“夜台”、“清镜”和“穷尘”等词语的运用,创造了一幅幽静的画面,强调了时光的流逝和岁月的变迁。绿色的结缘意味着岁月的积淀和沉淀。
最后一句“何以赠下泉,生刍唯一束。”表达了诗人对逝去亲友的思念之情。他希望能够以最纯洁的心意,送去唯一的一束青草,以表达自己的哀思和追忆之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到徐彦伯写的《题东山子李适碑阴二首》系列:

本文作者徐彦伯介绍:🔈

徐彦伯,名洪,以字行,兖州瑕丘人。七岁能爲文,对策高第,调永寿尉,蒲州司兵参军。时司户韦暠善判,司士李亘工书,而彦伯属辞,称河东三绝。屡迁给事中,预修《三教珠英》,由宗正卿出爲齐州刺史,移蒲州,擢修文馆学士、工部侍郎,历太子宾客卒。彦伯文章典缛,晚年好爲强涩之体,颇爲後进所效。集二十卷,今编诗一卷。 查看更多>>

徐彦伯的诗:

相关诗词: