tí dōng shān zǐ lǐ shì bēi yīn èr shǒu yī
题东山子李适碑阴二首 一 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 徐彦伯 (xú yàn bǎi)

陇嶂萦紫气,金光赫氛氲。
美人含遥霭,桃李芳自薰。
图高黄鹤羽,宝夺骊龙羣。
忽惊薤露曲,掩噎东山云。

仄仄平仄仄,平平仄平平。
仄平平平仄,平仄平仄平。
平平平仄仄,仄仄平平平。
仄平仄仄仄,仄仄平平平。

lǒng zhàng yíng zǐ qì , jīn guāng hè fēn yūn 。
měi rén hán yáo ǎi , táo lǐ fāng zì xūn 。
tú gāo huáng hè yǔ , bǎo duó lí lóng qún 。
hū jīng xiè lù qū , yǎn yē dōng shān yún 。

动物

題東山子李適碑陰二首 一

—— 徐彥伯

隴嶂縈紫氣,金光赫氛氳。
美人含遙靄,桃李芳自薰。
圖高黃鶴羽,寶奪驪龍羣。
忽驚薤露曲,掩噎東山雲。

仄仄平仄仄,平平仄平平。
仄平平平仄,平仄平仄平。
平平平仄仄,仄仄平平平。
仄平仄仄仄,仄仄平平平。

lǒng zhàng yíng zǐ qì , jīn guāng hè fēn yūn 。
měi rén hán yáo ǎi , táo lǐ fāng zì xūn 。
tú gāo huáng hè yǔ , bǎo duó lí lóng qún 。
hū jīng xiè lù qū , yǎn yē dōng shān yún 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
陇山绕着紫色的气息,金光耀眼迷蒙。
美人含着遥远的霭气,像桃花和李花一样芳香扑鼻。
她身着图案高耸的黄鹤羽衣,宝物胜过骊山的龙群。
突然间被薤草露水湿了曲子,羞得掩住了嘴,像东山上的云一样腾起。

赏析::
这是徐彦伯的《题东山子李适碑阴二首 一》,描写了东山子李适的碑阴景致。这首诗以山水自然景观为背景,通过丰富的意象和修辞手法,表达了作者对于美景的赞美和感慨,同时也透露出对于历史和文化的怀念之情。
首先,诗人以“陇嶂萦紫气”描绘出了东山子的山峰远远可见,山势险峻而又充满神秘感。紫气和金光的描写让整个山景显得神秘而壮丽,给人一种仙境般的感觉。接着,诗中提到“美人含遥霭”,这里将山景与美人相联系,赋予了自然景观更多的人文情感,增加了诗的抒情色彩。
诗中的“桃李芳自薰”一句,用花果的香气来形容山景,增加了景致的诗意和生动感。接下来,诗人用“图高黄鹤羽,宝夺骊龙羣”来描写碑阴上的图案,黄鹤和骊龙都是传统文化中的神兽,这里将它们与碑阴联系在一起,强化了碑阴的神秘和宝贵。
最后两句“忽惊薤露曲,掩噎东山云”,表现了作者面对如此美景,心情之激动和震撼,以至于难以言表。薤露和东山云的意象都增强了诗中的神秘感和意境。
总的来说,这首诗通过对自然景致的生动描写和与人文元素的巧妙结合,展现了作者对美景的赞美之情,同时也传递了一种对历史和文化的怀念和敬仰。这首诗可以标签为“写景”、“抒情”和“咏物”。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到徐彦伯写的《题东山子李适碑阴二首》系列:

本文作者徐彦伯介绍:🔈

徐彦伯,名洪,以字行,兖州瑕丘人。七岁能爲文,对策高第,调永寿尉,蒲州司兵参军。时司户韦暠善判,司士李亘工书,而彦伯属辞,称河东三绝。屡迁给事中,预修《三教珠英》,由宗正卿出爲齐州刺史,移蒲州,擢修文馆学士、工部侍郎,历太子宾客卒。彦伯文章典缛,晚年好爲强涩之体,颇爲後进所效。集二十卷,今编诗一卷。 查看更多>>

徐彦伯的诗:

相关诗词: