suì wǎn
岁晚 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 白居易 (bái jū yì)

霜降水返壑,风落木归山。
冉冉岁将宴,物皆复本源。
何此南迁客,五年独未还。
命屯分已定,日久心弥安。
亦尝心与口,静念私自言。
去国固非乐,归乡未必欢。
何须自生苦,舍易求其难。

平○仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄仄○仄,仄平仄仄平。
平仄平平仄,仄平仄仄平。
仄平○仄仄,仄仄平平平。
仄平平仄仄,仄仄平仄平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄平○○。

shuāng jiàng shuǐ fǎn hè , fēng luò mù guī shān 。
rǎn rǎn suì jiāng yàn , wù jiē fù běn yuán 。
hé cǐ nán qiān kè , wǔ nián dú wèi huán 。
mìng tún fēn yǐ dìng , rì jiǔ xīn mí ān 。
yì cháng xīn yǔ kǒu , jìng niàn sī zì yán 。
qù guó gù fēi lè , guī xiāng wèi bì huān 。
hé xū zì shēng kǔ , shè yì qiú qí nán 。

歲晚

—— 白居易

霜降水返壑,風落木歸山。
冉冉歲將宴,物皆復本源。
何此南遷客,五年獨未還。
命屯分已定,日久心彌安。
亦嘗心與口,靜念私自言。
去國固非樂,歸鄉未必歡。
何須自生苦,舍易求其難。

平○仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄仄○仄,仄平仄仄平。
平仄平平仄,仄平仄仄平。
仄平○仄仄,仄仄平平平。
仄平平仄仄,仄仄平仄平。
仄仄仄平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄平○○。

shuāng jiàng shuǐ fǎn hè , fēng luò mù guī shān 。
rǎn rǎn suì jiāng yàn , wù jiē fù běn yuán 。
hé cǐ nán qiān kè , wǔ nián dú wèi huán 。
mìng tún fēn yǐ dìng , rì jiǔ xīn mí ān 。
yì cháng xīn yǔ kǒu , jìng niàn sī zì yán 。
qù guó gù fēi lè , guī xiāng wèi bì huān 。
hé xū zì shēng kǔ , shè yì qiú qí nán 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
霜降水变为溪水,风落木归于山中。
岁月悄悄地过去,一切事物都回归到本源。
为何我要南迁为客,已经五年孤独未归。
命运已经决定了我屯居在这里,经过日久,心境渐渐平静。
我也常常在心中默念,私下自言自语。
离开故乡固然不快乐,归乡也未必一定欢欣。
为何要自寻痛苦,舍易而求其难呢?

全诗概括:诗人描述了自己的困境,他离开家乡已经五年了,远离了亲人和故土,命运似乎早已注定他在此地屯居,他在这里过着平静的生活。他常常默念自言自语,思念家乡却又不确定归乡是否会带来欢乐。诗人在思考为何要选择困难而不是放弃容易的生活。整首诗流露出对离乡别亲人的思念,以及对现状的反思和矛盾心理。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 11 首名为《岁晚》的诗:

本文作者白居易介绍:🔈

白居易,字乐天,下邽人。贞元中,擢进士第,补校书郎。元和初,对制策,入等,调盩厔尉、集贤校理,寻召爲翰林学士、左拾遗,拜赞善大夫。以言事贬江州司马,徙忠州刺史。穆宗初,徵爲主客郎中、知制诰,复乞外,历杭、苏二州刺史。文宗立,以秘书监召,迁刑部侍郎。俄移病,除太子宾客分司东都,拜河南尹。开成初,起爲同州刺史,不拜,改太子少傅。会昌初,以刑部尚书致仕。卒赠尚书右仆射,諡曰文。自号醉吟先生,亦称香山居士。与同年元稹酬咏,号元白;与刘禹锡酬咏,号刘白。《长庆集》诗二十卷,後集诗十七卷,别集补遗二卷,今编诗三十九卷。 白居易字乐... 查看更多>>

白居易的诗:

相关诗词: