dà shuǐ
大水 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 白居易 (bái jū yì)

浔阳郊郭间,大水岁一至。
闾阎半飘荡,城堞多倾坠。
苍茫生海色,渺漫连空翠。
风卷白波飜,日煎红浪沸。
工商彻屋去,牛马登山避。
况当率税时,颇害农桑事。
独有佣舟子,鼓枻生意气。
不知万人灾,自觅锥刀利。
吾无奈尔何,尔非久得志。
九月霜降後,水涸为平地。

平平平仄○,仄仄仄仄仄。
平平仄平仄,平仄平平仄。
○平平仄仄,仄仄平○仄。
平仄仄平平,仄○平○仄。
平平仄仄仄,平仄平平仄。
仄○仄仄平,○仄平平仄。
仄仄平平仄,仄仄平仄仄。
仄平仄平平,仄仄平平仄。
平平仄仄平,仄平仄仄仄。
仄仄平○仄,仄仄平平仄。

xún yáng jiāo guō jiān , dà shuǐ suì yī zhì 。
lǘ yán bàn piāo dàng , chéng dié duō qīng zhuì 。
cāng máng shēng hǎi sè , miǎo màn lián kōng cuì 。
fēng juàn bái bō fān , rì jiān hóng làng fèi 。
gōng shāng chè wū qù , niú mǎ dēng shān bì 。
kuàng dāng lǜ shuì shí , pō hài nóng sāng shì 。
dú yǒu yōng zhōu zǐ , gǔ yì shēng yì qì 。
bù zhī wàn rén zāi , zì mì zhuī dāo lì 。
wú wú nài ěr hé , ěr fēi jiǔ dé zhì 。
jiǔ yuè shuāng jiàng hòu , shuǐ hé wèi píng dì 。

大水

—— 白居易

潯陽郊郭間,大水歲一至。
閭閻半飄蕩,城堞多傾墜。
蒼茫生海色,渺漫連空翠。
風卷白波飜,日煎紅浪沸。
工商徹屋去,牛馬登山避。
況當率稅時,頗害農桑事。
獨有傭舟子,鼓枻生意氣。
不知萬人災,自覓錐刀利。
吾無奈爾何,爾非久得志。
九月霜降後,水涸爲平地。

平平平仄○,仄仄仄仄仄。
平平仄平仄,平仄平平仄。
○平平仄仄,仄仄平○仄。
平仄仄平平,仄○平○仄。
平平仄仄仄,平仄平平仄。
仄○仄仄平,○仄平平仄。
仄仄平平仄,仄仄平仄仄。
仄平仄平平,仄仄平平仄。
平平仄仄平,仄平仄仄仄。
仄仄平○仄,仄仄平平仄。

xún yáng jiāo guō jiān , dà shuǐ suì yī zhì 。
lǘ yán bàn piāo dàng , chéng dié duō qīng zhuì 。
cāng máng shēng hǎi sè , miǎo màn lián kōng cuì 。
fēng juàn bái bō fān , rì jiān hóng làng fèi 。
gōng shāng chè wū qù , niú mǎ dēng shān bì 。
kuàng dāng lǜ shuì shí , pō hài nóng sāng shì 。
dú yǒu yōng zhōu zǐ , gǔ yì shēng yì qì 。
bù zhī wàn rén zāi , zì mì zhuī dāo lì 。
wú wú nài ěr hé , ěr fēi jiǔ dé zhì 。
jiǔ yuè shuāng jiàng hòu , shuǐ hé wèi píng dì 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
浔阳郊郭之间,每年都有大水泛滥。
村庄和官邸都半浸在水中,城堡城墙多有倾斜坍塌。
苍茫广阔的水面上泛起海的颜色,浩渺无垠的苍穹与青翠相连。
狂风卷起白色波涛,太阳炙烤红色浪花沸腾。
商业活动中断,屋舍无法通行,牛马只能登山躲避。
尤其在征收税赋的时候,给农桑事业带来很大的害处。
只有那些靠着驾驶船只为生的人,鼓舞着生意的心气。
却不知道有无数人陷入灾难之中,自寻利刃利器。
我对此束手无策,你并非能够长期获得成功。
到了九月霜降之后,水退尽成为平地。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 2 首名为《大水》的诗:

本文作者白居易介绍:🔈

白居易,字乐天,下邽人。贞元中,擢进士第,补校书郎。元和初,对制策,入等,调盩厔尉、集贤校理,寻召爲翰林学士、左拾遗,拜赞善大夫。以言事贬江州司马,徙忠州刺史。穆宗初,徵爲主客郎中、知制诰,复乞外,历杭、苏二州刺史。文宗立,以秘书监召,迁刑部侍郎。俄移病,除太子宾客分司东都,拜河南尹。开成初,起爲同州刺史,不拜,改太子少傅。会昌初,以刑部尚书致仕。卒赠尚书右仆射,諡曰文。自号醉吟先生,亦称香山居士。与同年元稹酬咏,号元白;与刘禹锡酬咏,号刘白。《长庆集》诗二十卷,後集诗十七卷,别集补遗二卷,今编诗三十九卷。 白居易字乐... 查看更多>>

白居易的诗:

相关诗词: