xǐ xuě
喜雪 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李商隐 (lǐ shāng yǐn)

朔雪自龙沙,呈祥势可嘉。
有田皆种玉,无树不开花。
班扇慵裁素,曹衣讵比麻。
鹅归逸少宅,鹤满令威家。
寂寞门扉掩,依稀履迹斜。
人疑游面市,马似困盐车。
洛水妃虚妬,姑山客漫夸。
联辞虽许谢,和曲本慙巴。
粉署闱全隔,霜台路正赊。
此时倾贺酒,相望在京华。

仄仄仄平平,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平○平○仄,平○仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄仄平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,○仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄○平。
仄平平仄仄,○仄仄平平。

shuò xuě zì lóng shā , chéng xiáng shì kě jiā 。
yǒu tián jiē zhǒng yù , wú shù bù kāi huā 。
bān shàn yōng cái sù , cáo yī jù bǐ má 。
é guī yì shǎo zhái , hè mǎn lìng wēi jiā 。
jì mò mén fēi yǎn , yī xī lǚ jì xié 。
rén yí yóu miàn shì , mǎ sì kùn yán chē 。
luò shuǐ fēi xū dù , gū shān kè màn kuā 。
lián cí suī xǔ xiè , hé qū běn cán bā 。
fěn shǔ wéi quán gé , shuāng tái lù zhèng shē 。
cǐ shí qīng hè jiǔ , xiāng wàng zài jīng huá 。

动物

喜雪

—— 李商隱

朔雪自龍沙,呈祥勢可嘉。
有田皆種玉,無樹不開花。
班扇慵裁素,曹衣詎比麻。
鵝歸逸少宅,鶴滿令威家。
寂寞門扉掩,依稀履跡斜。
人疑遊麵市,馬似困鹽車。
洛水妃虛妬,姑山客漫誇。
聯辭雖許謝,和曲本慙巴。
粉署闈全隔,霜臺路正賒。
此時傾賀酒,相望在京華。

仄仄仄平平,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平○平○仄,平○仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄仄平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,○仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄○平。
仄平平仄仄,○仄仄平平。

shuò xuě zì lóng shā , chéng xiáng shì kě jiā 。
yǒu tián jiē zhǒng yù , wú shù bù kāi huā 。
bān shàn yōng cái sù , cáo yī jù bǐ má 。
é guī yì shǎo zhái , hè mǎn lìng wēi jiā 。
jì mò mén fēi yǎn , yī xī lǚ jì xié 。
rén yí yóu miàn shì , mǎ sì kùn yán chē 。
luò shuǐ fēi xū dù , gū shān kè màn kuā 。
lián cí suī xǔ xiè , hé qū běn cán bā 。
fěn shǔ wéi quán gé , shuāng tái lù zhèng shē 。
cǐ shí qīng hè jiǔ , xiāng wàng zài jīng huá 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
朔雪从龙沙降落,形成了吉祥的景象,令人赞叹不已。田地上种满了宝玉,没有一棵树不开出花朵。宫廷里的扇子懒得裁剪成素净的样式,官员们的衣服也没有比麻布更朴素。鹅群归来,闲逸地停留在富贵人家,鹤鸟们则充满了令人敬畏的威严。孤寂的门户紧闭,只留下模糊的脚印斜斜地印在门前。人们怀疑游走于市场上的面容,马儿看起来疲倦得像盐车一样。洛水中的妃嫔们心生嫉妒,而姑山上的游客们则自夸不已。虽然赞美之辞屡次道谢,但我这和曲作品实在是羞愧得无地自容。细密的宫闱将我完全隔离,霜台的道路则陷入债务。此时此刻,让我们倾斟贺酒,相互期望在繁华的京城相见。

全诗概括:诗人描述了一个雪后的景象,表达了世间种种的对比和冷暖相间的境况。雪后的世界充满了吉祥和繁荣,田地上种满了宝玉,花木盛开,但宫廷里的扇子和官员的衣着却显得朴素,人们的真实面貌也引起了猜疑。鹅归宅邸,鹤满家中,富贵与威严并存。然而,诗人自谦自己的作品,感到无地自容,受到宫闱的限制,道路也陷入困境。最后,诗人希望能相聚于繁华的京城,共享美酒,共同期望未来。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 23 首名为《喜雪》的诗:

本文作者李商隐介绍:🔈

李商隐,字义山,怀州河内人。令狐楚帅河阳,奇其文,使与诸子游。楚徙天平、宣武,皆表署巡官。开成二年,高锴知贡举,令狐綯雅善锴,奖誉甚力,故擢进士第,调弘农尉,以忤观察使,罢去。寻复官,又试拔萃中选。王茂元镇河阳,爱其才,表掌书记,以子妻之,得侍御史。茂元死,来游京师,久不调,更依桂管观察使郑亚府爲判官,亚谪循州,商隐从之,凡三年乃归。茂元与亚皆李德裕所善,綯以商隐爲忘家恩,谢不通。京兆尹卢弘正表爲府参军,典笺奏。綯当国,商隐归,穷自解,綯憾不置,弘正镇徐州,表爲掌书记。久之,还朝,复干綯,乃补太学博士。柳仲郢节度剑南东川,辟判官、检校工部员外郎,府罢,客荥阳卒。商隐初爲文,瑰迈奇古,及在令狐楚... 查看更多>>

李商隐的诗:

相关诗词: