wǔ yán bái huà shī
五言白话诗 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 缺名 (quē míng)

(原缺卷首。
刘复云:「抄出者共四十六首。
」现选录二十六首张锡厚《王梵志诗校辑》云与刘复所见伯三二一一卷同一系统的敦煌遗书尚有斯五四四一、斯五六四一两卷。
其中斯五四四一卷题作「王梵志立诗集卷中」,因知伯三二一一卷诸诗亦应为王梵志作。
)。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

( yuán quē juàn shǒu 。
liú fù yún : 「 chāo chū zhě gòng sì shí liù shǒu 。
」 xiàn xuǎn lù èr shí liù shǒu zhāng xī hòu 《 wáng fàn zhì shī xiào jí 》 yún yǔ liú fù suǒ jiàn bǎi sān èr yī yī juàn tóng yī xì tǒng de dūn huáng yí shū shàng yǒu sī wǔ sì sì yī 、 sī wǔ liù sì yī liǎng juàn 。
qí zhōng sī wǔ sì sì yī juàn tí zuò 「 wáng fàn zhì lì shī jí juàn zhōng 」 , yīn zhī bǎi sān èr yī yī juàn zhū shī yì yìng wèi wáng fàn zhì zuò 。
) 。

五言白話詩

—— 缺名(一)

(原缺卷首。
劉復云:「抄出者共四十六首。
」現選錄二十六首張錫厚《王梵志詩校輯》云與劉復所見伯三二一一卷同一系統的敦煌遺書尚有斯五四四一、斯五六四一兩卷。
其中斯五四四一卷題作「王梵志立詩集卷中」,因知伯三二一一卷諸詩亦應爲王梵志作。
)。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

( yuán quē juàn shǒu 。
liú fù yún : 「 chāo chū zhě gòng sì shí liù shǒu 。
」 xiàn xuǎn lù èr shí liù shǒu zhāng xī hòu 《 wáng fàn zhì shī xiào jí 》 yún yǔ liú fù suǒ jiàn bǎi sān èr yī yī juàn tóng yī xì tǒng de dūn huáng yí shū shàng yǒu sī wǔ sì sì yī 、 sī wǔ liù sì yī liǎng juàn 。
qí zhōng sī wǔ sì sì yī juàn tí zuò 「 wáng fàn zhì lì shī jí juàn zhōng 」 , yīn zhī bǎi sān èr yī yī juàn zhū shī yì yìng wèi wáng fàn zhì zuò 。
) 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
这首诗是从张锡厚的《王梵志诗校辑》中选录的,共有四十六首诗。在敦煌遗书中,除了这篇诗(斯五四四一卷)以外,还有另外两卷(斯五六四一卷)也与此系统相关。其中斯五四四一卷的题目为「王梵志立诗集卷中」,由此可以推知伯三二一一卷中的诗也是由王梵志所作。

很遗憾,由于提供的信息不足,我无法准确地将这篇古文翻译成白话文。如果您能够提供更多的上下文或原文内容,我将尽力为您进行准确的翻译和总结:

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者缺名介绍:🔈

缺名的诗:

相关诗词:

五代幽蓟人诗 (wǔ dài yōu jì rén shī)

朝代:唐    作者: 无名氏

月明星稀夜,皆欲向南飞。
(见《古今诗话》,《增修诗话总龟前集》卷二十引。
《全五代诗话》卷十二录此诗前有後人附加之「要识涂鸦意,栖迟未得归」二句。
)。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

(jù)

朝代:唐    作者: 李白

眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。
(见《苕溪渔隐丛话前集》卷五引李畋《该闻录》、《後村诗话前集》卷一。
)。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

五言白话诗 九 (wǔ yán bái huà shī jiǔ)

朝代:唐    作者: 缺名

自生还自死,煞活非关我。
续续生出来,世间无处坐。
若不急抽却,眼看塞天破。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

五言白话诗 二十四 (wǔ yán bái huà shī èr shí sì)

朝代:唐    作者: 缺名

生坐四合舍。
死入土角䚥。
窅窅黑闇眠,永别明灯烛。
死鬼忆四时,八节生人哭。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

(jù)

朝代:唐    作者: 卫准

莫言闲话是闲话,往往事从闲话来。
何必剃头为弟子,无家便是出家人。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

五言白话诗 三 (wǔ yán bái huà shī sān)

朝代:唐    作者: 缺名

世间何物贵?只有我身是。
不见好出生,衣食谷米费。
广贪长命财,缠绳短命鬼。
放顽邻里行,元来不怕死。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

五言白话诗 二十 (wǔ yán bái huà shī èr shí)

朝代:唐    作者: 缺名

身如破皮袋,盛脓兼里骨。
将板作皮裘,埋入深坑窟。
一入恒沙劫,无由更得出。
除非寒食节,子孙塚傍泣。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

(jù)

朝代:唐    作者: 范酇

岁尽天涯雨。
(见《唐诗纪事》卷五十、《增修诗话总龟前集》卷十四引《北梦琐言》)。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

徐山甫夜话有诗言别次韵 (xú shān fǔ yè huà yǒu shī yán bié cì yùn)

朝代:宋    作者: 金履详

一榻萧然竹与兰,拥衾话别转留难。
明朝又渡湘江去,细雨斜风分外寒。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。

次少伊韵反招隠 (cì shǎo yī yùn fǎn zhāo yǐn)

朝代:宋    作者: 周行己

我已逾衰齿,公犹小五年。
少时能作赋,平日不言钱。
风采桓公雅,诗情白乐天。
朝纲方有頼,未可话归田。

?平仄仄仄。
平仄平??平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄仄仄?○仄仄○仄仄平仄仄平仄平仄仄仄仄○仄仄仄仄平仄仄仄仄○平○平仄仄平仄仄仄仄?平仄仄仄仄仄仄。
○○平仄仄仄仄仄○仄?○仄仄仄平仄仄○?,平平仄○仄仄仄仄平平仄○平○仄仄仄。
?。