dào féng wáng zuǒ chéng bù jí bì xiè zhī èr shǒu qí yī
道逢王左丞不及避谢之二首 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 曾几 (zēng jǐ)

西风黄叶北门街,有句无人为翦裁。
冲突前驱公会否,要求一语定敲推。

平平平仄仄平平,仄仄平平平仄平。
平仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

xī fēng huáng yè běi mén jiē , yǒu jù wú rén wéi jiǎn cái 。
chōng tū qián qū gōng huì fǒu , yāo qiú yī yǔ dìng qiāo tuī 。

道逢王左丞不及避謝之二首 其一

—— 曾幾

西風黄葉北門街,有句無人爲翦裁。
衝突前驅公會否,要求一語定敲推。

平平平仄仄平平,仄仄平平平仄平。
平仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

xī fēng huáng yè běi mén jiē , yǒu jù wú rén wéi jiǎn cái 。
chōng tū qián qū gōng huì fǒu , yāo qiú yī yǔ dìng qiāo tuī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
西风吹落黄色的叶子,北门街上空无一人来剪裁它们。
冲突的前驱是否存在于公会之中?要求一句话就能明确地推测出结果。
总结:这段古文描述了西风吹落黄叶的北门街景象,同时探讨了冲突前驱是否存在于公会中,强调了需要用简洁的语言来准确推断事物。

赏析:这首《道逢王左丞不及避谢之二首 其一》表达了作者对时局的忧虑和对官场腐败的批判。诗中以“西风黄叶北门街”描绘了深秋的景象,暗喻社会衰落。作者以“有句无人为翦裁”暗示言辞刻薄却无人敢面对问题,反映了官场虚伪和贪腐。而“冲突前驱公会否,要求一语定敲推”表达了作者对于解决问题的呼吁,希望有人能够勇敢地发声,为社会正义和公平发声。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到曾几写的《道逢王左丞不及避谢之二首》系列:

本文作者曾几介绍:🔈

曾几(一○八五~一一六六),字吉甫,其先赣州(今江西赣县)人,徙居河南府(今河南洛阳)。徽宗朝,以兄弼恤恩授将仕郎。试使部优等,赐上舍出身,擢国子正兼钦慈皇后宅教授。迁辟雍博士,除校书郎。历应天少尹。钦宗靖康元年(一一二六),提举淮东茶盐。高宗建炎三年(一一二九),改提举湖北茶盐,徙广西运判,历江西、浙西提刑。绍兴八年(一一三八),会兄开与秦桧力争和议,兄弟俱罢。逾月复广西转运副使,得请主管台州崇道观,侨居上饶七年,自号茶山居士。二十五年桧卒,起爲浙东提刑。明年改知台州。二十七年召对,授秘书少监,擢权礼部侍郎。以老请谢,提举洪州玉隆观。孝宗隆兴二年(一一六四)以左通议大夫致仕。乾道二年卒,年八... 查看更多>>

曾几的诗:

相关诗词: