yǒng yǐn mǎ
咏饮马 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李世民 (lǐ shì mín)

骏骨饮长泾,奔流洒络缨。
细纹连喷聚,乱荇绕蹄萦。
水光鞍上侧,马影溜中横。
翻似天池里,腾波龙种生。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

jùn gǔ yǐn cháng jīng , bēn liú sǎ luò yīng 。
xì wén lián pēn jù , luàn xìng rào tí yíng 。
shuǐ guāng ān shàng cè , mǎ yǐng liū zhōng héng 。
fān sì tiān chí lǐ , téng bō lóng zhǒng shēng 。

动物

詠飲馬

—— 太宗皇帝

駿骨飲長涇,奔流灑絡纓。
細紋連噴聚,亂荇繞蹄縈。
水光鞍上側,馬影溜中橫。
翻似天池裏,騰波龍種生。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

jùn gǔ yǐn cháng jīng , bēn liú sǎ luò yīng 。
xì wén lián pēn jù , luàn xìng rào tí yíng 。
shuǐ guāng ān shàng cè , mǎ yǐng liū zhōng héng 。
fān sì tiān chí lǐ , téng bō lóng zhǒng shēng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
奔驰的骏马饮水长泾河,它奔腾的洪流洒落在马缰绳上。细小的水珠连成一片,喷洒聚集,犹如混乱的水草缠绕住马蹄。水面上闪烁的光影倾斜在鞍上,马影在溜动中横亘其中。就像是天空的湖泊里,涌动起波浪,若有巨龙的种子在此滋生。

赏析:: 李世民的《咏饮马》是一首描写马匹奔驰饮水场景的古诗,以生动的笔触展现了马匹在水边饮水的情景,同时也表现出作者对骏马的赞美之情。
诗中首句"骏骨饮长泾"以"骏骨"形容马匹的优美体态,"长泾"则是河流的名字,通过"饮"字,展现了马匹渴望水源的情感。第二句"奔流洒络缨"则生动地描写了水流奔腾激荡,溅起水花洒在马匹的络腮辔缨上,形象生动,令人感受到了水流的活力。
接下来的两句"细纹连喷聚,乱荇绕蹄萦"继续描写了水面的细小波纹与水草缠绕在马蹄之间,通过"连喷聚"和"乱荇绕蹄萦"这样的形容词和动词,传达出了水面的动感和马匹与水之间的紧密互动。
最后两句"水光鞍上侧,马影溜中横。"和"翻似天池里,腾波龙种生。"则表现出马匹在水边行进的画面,水光闪烁在鞍上,马影倒映在水中,仿佛是一幅美丽的画面。最后一句"翻似天池里,腾波龙种生"用"腾波龙种生"来形容马匹在水中的形象,赋予了马匹神秘而威武的特质。
标签: 咏物、写景、抒情、动感

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者李世民介绍:🔈

帝姓李氏,讳世民,神尧次子,聪明英武。贞观之治,庶几成康,功德兼隆。由汉以来,未之有也。而锐情经术,初建秦邸,即开文学馆,召名儒十八人爲学士。既即位,殿左置弘文馆,悉引内学士,番宿更休。听朝之间,则与讨论典籍,杂以文咏。或日昃夜艾,未尝少怠。诗笔草隶,卓越前古。至於天文秀发,沈丽高朗,有唐三百年风雅之盛,帝实有以啓之焉。在位二十四年,諡曰文。集四十卷。馆阁书目,诗一卷,六十九首。今编诗一卷。 查看更多>>

李世民的诗:

相关诗词:

饮马歌 (yǐn mǎ gē)

朝代:唐    作者: 李益

百马饮一泉,一马争上游。
一马喷成泥,百马饮浊流。
上有沧浪客,对之空叹息。
自顾缨上尘,裴回终日夕。
为问泉上翁,何时见沙石。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

咏饮马应诏 (yǒng yǐn mǎ yìng zhào)

朝代:唐    作者: 杨师道

清晨控龙马,弄影出花林。
躞蹀依春涧,联翩度碧浔。
苔流染丝络,水洁写雕簪。
一御瑶池驾,讵忆长城阴。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

动物

饮马长城窟 (yǐn mǎ cháng chéng kū)

朝代:宋    作者: 吴龙翰

汉兵北伐时,饮马长城窟。
此城何以髙,中填战夫骨。
此池何以深,战血化为洫。
秋风吹水腥,马闻亦辟易。
马渴可柰何,要马载金戈。
长安有游冶,走马燕支坡。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

动物

防江二首 其二 (fáng jiāng èr shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 张嵲

大漠与吴越,天南天北头。
虏尤涉吾地,饮马长淮流。
饮马尚犹可,莫使学操舟。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

卢山五咏 饮酒台 (lú shān wǔ yǒng yǐn jiǔ tái)

朝代:宋    作者: 苏轼

博士雅好饮,空山谁与娱。
莫向骊山去,君王不喜儒。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

饮村酒 (yǐn cūn jiǔ)

朝代:宋    作者: 陆游

湘浦骚人咏啜漓,黄州饮湿又增奇。
纷纷坐客评清浊,我已昏然睡不知。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

饮马长城窟 (yǐn mǎ cháng chéng kū)

朝代:唐    作者: 王建

长城窟,长城窟边多马骨。
古来此地无井泉,赖得秦家筑城卒。
征人饮马愁不回,长城变作望乡堆。
蹄踪未乾人去近,续後马来泥污尽。
枕弓睡着待水生,不见阴山在前阵。
马蹄足脱装马头,健儿战死谁封侯。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

岳阳楼杂咏十二绝 其五 (yuè yáng lóu zá yǒng shí èr jué qí wǔ)

朝代:宋    作者: 胡寅

虏马超江又饮湖,湖中今有卧龙无。
青蛇袖手将何用,漫说飞仙胆气粗。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

动物

相和歌辞 饮马长城窟行 (xiāng hé gē cí yǐn mǎ cháng chéng kū xíng)

朝代:唐    作者: 王建

长城窟,长城窟边多马骨。
古来此地无井泉,赖得秦家筑城卒。
征人饮马愁不回,长城变作望乡堆。
蹄迹未乾人去近,续後马来泥污尽。
枕弓睡着待水生,不见阴山在前阵。
马蹄足脱装马头,健儿战死谁封侯。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。

九日不饮 (jiǔ rì bù yǐn)

朝代:宋    作者: 寇准

云淡长空日欲斜,水边衰柳噪寒鸦。
病来不饮空凄感,独遶东篱咏菊花。

仄仄仄○平,平平仄仄平。
仄平平○仄,仄仄仄平平。
仄平平仄仄,仄仄仄○○。
平仄平平仄,平平平仄平。