dì jīng piān shí shǒu sān
帝京篇十首 三 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李世民 (lǐ shì mín)

移步出词林,停舆欣武宴。
琱弓写明月,骏马疑流电。
惊雁落虚弦,啼猿悲急箭。
阅赏诚多美,於兹乃忘倦。

平仄仄平平,平平平仄仄。
平平仄平仄,仄仄平平仄。
平仄仄平平,平平平仄仄。
仄仄平平仄,平平仄仄仄。

yí bù chū cí lín , tíng yú xīn wǔ yàn 。
diāo gōng xiě míng yuè , jùn mǎ yí liú diàn 。
jīng yàn luò xū xián , tí yuán bēi jí jiàn 。
yuè shǎng chéng duō měi , wū zī nǎi wàng juàn 。

咏物 写景 抒情

帝京篇十首 三

—— 太宗皇帝

移步出詞林,停輿欣武宴。
琱弓寫明月,駿馬疑流電。
驚雁落虛弦,啼猿悲急箭。
閱賞誠多美,於茲乃忘倦。

平仄仄平平,平平平仄仄。
平平仄平仄,仄仄平平仄。
平仄仄平平,平平平仄仄。
仄仄平平仄,平平仄仄仄。

yí bù chū cí lín , tíng yú xīn wǔ yàn 。
diāo gōng xiě míng yuè , jùn mǎ yí liú diàn 。
jīng yàn luò xū xián , tí yuán bēi jí jiàn 。
yuè shǎng chéng duō měi , wū zī nǎi wàng juàn 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
我踏着翠绿的林径,迈步进入了这片词林,心情愉悦地停留在一处欣赏着武宴。我看到一位名手用一把精致的琱弓,在纸上勾勒出一轮明亮的月亮,让人不禁联想到骏马疾驰时流光溢彩的景象。仿佛惊叫的雁群也落在了空灵的琴弦上,而啼叫的猿猴则哀怨地如同急速飞出的箭矢。在这里,我阅读欣赏到了许多美丽的景物,如此陶醉其中,竟然忘却了疲倦的感觉。

赏析:这是李世民创作的《帝京篇十首》中的第三首,描写了一幅武宴的壮丽画面。
在这首诗中,李世民以第一人称的视角,描述了自己离开词林,参加了一场盛大的武宴。他坐在停下的御车上,欣赏着这场宴会的壮观景象。诗中以琱弓、骏马、明月、流电等形象的描绘,将宴会场景生动地展现在读者面前。琱弓写明月,形容射箭的场面如此激烈,仿佛明月被箭矢所写;骏马疑流电,形容骏马奔驰的速度如同闪电一般。而惊雁落虚弦、啼猿悲急箭,则表现了射箭声与猿猴的啼哭声交织在一起,形成了一幅热闹而壮观的画面。
诗人通过这些形象的描写,展现了武宴的热闹和壮观,以及自己对这一场景的赞叹之情。最后两句“阅赏诚多美,於兹乃忘倦”,表达了诗人在这场武宴中欣赏得如此之美,以至于忘记了疲倦,心情愉悦。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到李世民写的《帝京篇十首》系列:

本文作者李世民介绍:🔈

帝姓李氏,讳世民,神尧次子,聪明英武。贞观之治,庶几成康,功德兼隆。由汉以来,未之有也。而锐情经术,初建秦邸,即开文学馆,召名儒十八人爲学士。既即位,殿左置弘文馆,悉引内学士,番宿更休。听朝之间,则与讨论典籍,杂以文咏。或日昃夜艾,未尝少怠。诗笔草隶,卓越前古。至於天文秀发,沈丽高朗,有唐三百年风雅之盛,帝实有以啓之焉。在位二十四年,諡曰文。集四十卷。馆阁书目,诗一卷,六十九首。今编诗一卷。 查看更多>>

李世民的诗:

相关诗词: