shí èr shí xíng xiào wén shí èr
十二时行孝文 十二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 白居易 (bái jū yì)

鷄鸣丑,高楼大宅得安久。
常劝父母发慈心,孝得题名终不朽。
(见伯三八二一卷。
原题作「白侍郎作《十二时行孝文》」)。

平平仄,平平仄仄仄平仄。
平仄仄仄仄平平,仄仄○平平仄仄。
?仄仄○仄仄仄仄。
平○仄?仄仄平仄仄仄平○仄平??。

jī míng chǒu , gāo lóu dà zhái dé ān jiǔ 。
cháng quàn fù mǔ fā cí xīn , xiào dé tí míng zhōng bù xiǔ 。
( jiàn bǎi sān bā èr yī juàn 。
yuán tí zuò 「 bái shì láng zuò 《 shí èr shí xíng xiào wén 》 」 ) 。

十二時行孝文 十二

—— 白居易

鷄鳴丑,高樓大宅得安久。
常勸父母發慈心,孝得題名終不朽。
(見伯三八二一卷。
原題作「白侍郎作《十二時行孝文》」)。

平平仄,平平仄仄仄平仄。
平仄仄仄仄平平,仄仄○平平仄仄。
?仄仄○仄仄仄仄。
平○仄?仄仄平仄仄仄平○仄平??。

jī míng chǒu , gāo lóu dà zhái dé ān jiǔ 。
cháng quàn fù mǔ fā cí xīn , xiào dé tí míng zhōng bù xiǔ 。
( jiàn bǎi sān bā èr yī juàn 。
yuán tí zuò 「 bái shì láng zuò 《 shí èr shí xíng xiào wén 》 」 ) 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
鸡鸣了,丑时已过去,高楼大宅将会平安长久。我经常劝告父母要怀着慈悲的心,孝顺父母会使人的名字流传不朽。(这段文字见于《伯三八二一卷》。原题是《白侍郎作《十二时行孝文》》)。

总结:全文:这篇古文表达了劝诫人们要孝顺父母的思想,用了一些象征性的手法,如“鸡鸣丑”表示丑时已过,暗示了时光的流逝;“高楼大宅得安久”象征家庭幸福安康。作者强调孝道的重要性,认为孝顺父母是一种美德,对于子孙后代来说,孝行会让他们的名字流传不朽。整篇文章简洁明了,表达了儿女孝顺父母的美德和家庭幸福的愿景。

《十二时行孝文 十二》这首诗是唐代诗人白居易创作的。诗中强调了孝道的重要性,以十二时辰的不同情景来表达孝顺父母的思想。
在清晨的鸡鸣丑时,作者提到了高楼大宅,这可以被视为一种富贵的象征。然而,作者并不骄奢淫逸,而是强调了孝道的可贵。他常常劝告人们发慈心,孝顺父母,因为孝道可以让人的名声传颂百世,不朽不朽。
这首诗的主题是孝道,强调了尊敬和照顾父母的重要性。标签可以是:"孝道" 和 "家庭价值观"。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到白居易写的《十二时行孝文》系列:

本文作者白居易介绍:🔈

白居易,字乐天,下邽人。贞元中,擢进士第,补校书郎。元和初,对制策,入等,调盩厔尉、集贤校理,寻召爲翰林学士、左拾遗,拜赞善大夫。以言事贬江州司马,徙忠州刺史。穆宗初,徵爲主客郎中、知制诰,复乞外,历杭、苏二州刺史。文宗立,以秘书监召,迁刑部侍郎。俄移病,除太子宾客分司东都,拜河南尹。开成初,起爲同州刺史,不拜,改太子少傅。会昌初,以刑部尚书致仕。卒赠尚书右仆射,諡曰文。自号醉吟先生,亦称香山居士。与同年元稹酬咏,号元白;与刘禹锡酬咏,号刘白。《长庆集》诗二十卷,後集诗十七卷,别集补遗二卷,今编诗三十九卷。 白居易字乐... 查看更多>>

白居易的诗:

相关诗词: