kè hèn
客恨 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李昌符 (lǐ chāng fú)

古原南北旧萧疎,高木风多小雪余。
半夜病吟人寝後,百年闲事酒醒初。
频招兄弟同佳节,已有兵戈隔远书。
肥马王孙定相笑,不知岐路厌樵渔。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

gǔ yuán nán běi jiù xiāo shū , gāo mù fēng duō xiǎo xuě yú 。
bàn yè bìng yín rén qǐn hòu , bǎi nián xián shì jiǔ xǐng chū 。
pín zhāo xiōng dì tóng jiā jié , yǐ yǒu bīng gē gé yuǎn shū 。
féi mǎ wáng sūn dìng xiāng xiào , bù zhī qí lù yàn qiáo yú 。

客恨

—— 李昌符

古原南北舊蕭疎,高木風多小雪餘。
半夜病吟人寢後,百年閑事酒醒初。
頻招兄弟同佳節,已有兵戈隔遠書。
肥馬王孫定相笑,不知岐路厭樵漁。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

gǔ yuán nán běi jiù xiāo shū , gāo mù fēng duō xiǎo xuě yú 。
bàn yè bìng yín rén qǐn hòu , bǎi nián xián shì jiǔ xǐng chū 。
pín zhāo xiōng dì tóng jiā jié , yǐ yǒu bīng gē gé yuǎn shū 。
féi mǎ wáng sūn dìng xiāng xiào , bù zhī qí lù yàn qiáo yú 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
古代原野南北荒凉萧疏,高大的树木被风吹得摇摆不定,微小的雪花还残留在枝叶间。
深夜里,病患在床上吟唱,人们已陷入沉睡之中,一觉醒来,百年的闲事仍然存在,而酒醒之初仍感茫然。
时逢佳节,频频邀请兄弟共享喜庆,然而已有战争的隔阂使得书信难以传递。
富有的王孙坐在肥胖的马上,相互笑谈着,却不知道岐路已经厌倦了平凡的樵夫和渔夫的生活方式。

全诗概括:诗人描述了古代南北原野的荒凉景象,以及树木摇曳、雪花飘落的情景。他自述深夜里病患而无法入眠,醒来后茫然无措,感叹百年来的闲事依然存在。他想邀请兄弟共度佳节,但由于战争的隔阂,书信无法传递。最后,他观察到富有的王孙们骑在肥胖的马上相互嬉笑,却对平凡的樵夫和渔夫的生活感到厌倦。整首诗抒发了诗人对社会动荡和自身困境的思考和感叹。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者李昌符介绍:🔈

李昌符,字岩梦。咸通四年,登进士第,历尚书郎、膳部员外郎。诗一卷。 查看更多>>

李昌符的诗:

相关诗词:

夜坐示儿侄 其二 (yè zuò shì ér zhí qí èr)

朝代:宋    作者: 刘跂

尊香轻泛数枝菊,岂独春风一一回。
自怜寒律穷途客,不恨飘零却恨开。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

越州歌二十首 其一四 (yuè zhōu gē èr shí shǒu qí yī sì)

朝代:宋    作者: 汪元量

丝风毛雨共凄凉,燕子楼空恨恨长。
今日客逢新酒熟,夜来春去落花忙。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

小雪次北客韵 (xiǎo xuě cì běi kè yùn)

朝代:宋    作者: 连文凤

丰年佳瑞此先知,莫恨无多莫恨迟。
若使纷纷犹未已,梅花冻杀又多时。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

金谷怀古 (jīn gǔ huái gǔ)

朝代:唐    作者: 杜牧

凄凉遗迹洛川东,浮世荣枯万古同。
桃李香消金谷在,绮罗魂断玉楼空。
往年人事伤心外,今日风光属梦中。
徒想夜泉流客恨,夜泉流恨恨无穷。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

句 其一 (jù qí yī)

朝代:宋    作者: 刘昌诗

可堪添客恨。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

有恨 (yǒu hèn)

朝代:宋    作者: 晁说之

有恨将何遣,轩车尽俊髦。
官非十女壻,政鄙小儿曹。
岁暮客悰急,涂穷马力劳。
故山真可恋,筑室更增高。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

送客 (sòng kè)

朝代:宋    作者: 王同祖

千金难买是心知,谁遣相亲又语违。
杨柳若知行客恨,不教飞絮扑春衣。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

闻猨 (wén yuán)

朝代:唐    作者: 苏拯

秋风飒飒猨声起,客恨猨哀一相似。
漫向孤危惊客心,何曾解入笙歌耳。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

句 其三 (jù qí sān)

朝代:宋    作者: 李缜

客愁春恨两茫茫。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。

句 其一 (jù qí yī)

朝代:宋    作者: 欧阳詹

啼猿非有恨,行客自多悲。

仄平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄仄平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄仄仄,仄平平仄仄平平。