féng dài shì zhī wǎng nán fāng
逢戴式之往南方 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 严羽 (yán yǔ)

此老相逢日,中原正用兵。
黄尘空北望,白首更南征。
今古悲秋意,江湖惜别情。
几时羣盗灭,匹马会神京。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

cǐ lǎo xiāng féng rì , zhōng yuán zhèng yòng bīng 。
huáng chén kōng běi wàng , bái shǒu gèng nán zhēng 。
jīn gǔ bēi qiū yì , jiāng hú xī bié qíng 。
jǐ shí qún dào miè , pǐ mǎ huì shén jīng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

此老相逢的日子,中原地区正在进行战争。
黄土飞扬,空空望向北方,白发苍苍,再次南征。
今昔悲秋意,江湖上对离别之情感慨。
不知何时能消灭这群盗匪,独自骑马会合在京城。

总结:

诗人描绘了战乱年代的相逢与离别,表达了对往昔和当下境况的悲愤之情。希望能够消除盗匪之害,回归京城安居。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者严羽介绍:🔈

严羽(一一九二?~一二四五?),字仪卿,一字丹邱,自号沧浪逋客,邵武(今属福建)人。一生隠居不仕,曾浪迹江、楚等地,爲戴复古所奬重。以《沧浪诗话》着称於世。诗多散逸,邑人李南叙收录其诗及诗话爲《沧浪吟》,度宗咸淳间黄公绍序而传之。另有评点《李太白诗集》二十二卷行世。事见本集,参王士博《严羽的生平》(载《文学遗産》一九八五年第四期),明嘉靖《邵武府志》卷一四有传。 严羽诗,以《适园丛书·沧浪严先生吟卷》爲底本。校以明正德丙子林俊序本(简称林序本)、正德庚辰尹嗣忠刻本(简称尹本)、正德胡重器覆刻本(简称胡本)、怡兰堂藏夏大夏重校本(简称夏校本,藏北京图书馆),酌校明嘉靖清省堂本、清鲍廷博据元本手校... 查看更多>>

严羽的诗:

严羽的词:

相关诗词:

书戴式之诗卷 (shū dài shì zhī shī juàn)

朝代:宋    作者: 方岳

七十行年戴石屏,同时诸老各凋零。
扁舟归去自渔舍,冷骨秋来更鹤形。
天地无情头尽白,江山有分眼终青。
剡溪定有人乘兴,月下柴门不用扃。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

次韵酬戴式之 (cì yùn chóu dài shì zhī)

朝代:宋    作者: 方岳

山房秋藓滑,吾亦为诗来。
家远雁初到,边寒菊未开。
贫知心事古,老觉鬓毛催。
能共清谈否,呼童急洗杯。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

十六观经颂 (shí liù guān jīng sòng)

朝代:宋    作者: 释遵式

韦提重礼请能仁,愿说西方净报因。
十六观兼三净业,修之即得往生身。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

瞻彼南山诗 其五 (zhān bǐ nán shān shī qí wǔ)

朝代:宋    作者: 司马光

帝曰卿士,左右之臣。
四方无虞,矜尔之勤。
式观且游,从予一人。
于壼于闳,于堂于陈。
金石之符,翰墨之珍。
匪予汝夸,祖考之勲。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

送戴式之自越游江西 (sòng dài shì zhī zì yuè yóu jiāng xī)

朝代:宋    作者: 张榘

石屏峰下孤吟客,吟到头童更苦吟。
四海江山多识面,百年人物半知心。
诗于唐米偶先後,较以杜韦无古今。
容易相逢容易别,不堪回首白云深。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

戴式之来访惠石屏小集 (dài shì zhī lái fǎng huì shí píng xiǎo jí)

朝代:宋    作者: 邹登龙

诗翁香价满江湖,肯访西郊隠者居。
瘦似杜陵常戴笠,狂如贾岛少骑馿。
但存一路征行藁,安用诸公介绍书。
篇易百金宁不售,全编遗我定交初。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

动物

绍兴以後祀五方帝六十首 升殿用《正安》。 (shào xīng yǐ hòu sì wǔ fāng dì liù shí shǒu shēng diàn yòng 《 zhèng ān 》 。)

朝代:宋    作者: 郊庙朝会歌辞

除地国南,有基崇崇。
载陟载降,式虔式恭。
燎烟既燔,黻冕斯容。
神如在焉,肆予幽通。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

王式之命刘秀才写予真因署其上 (wáng shì zhī mìng liú xiù cái xiě yǔ zhēn yīn shǔ qí shàng)

朝代:宋    作者: 杨万里

浙水东兼浙水西,千岩万壑总遨嬉。
游山祗欠金华债,乘兴今随王式之。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

绍兴以後祀五方帝六十首 升殿用《正安》。 (shào xīng yǐ hòu sì wǔ fāng dì liù shí shǒu shēng diàn yòng 《 zhèng ān 》 。)

朝代:宋    作者: 郊庙朝会歌辞

在国之东,有坛崇成。
节以和乐,式降式登。
洁我佩服,璆琳锵鸣。
匪坛斯高,曷妥厥灵。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。

席上呈钱德循 (xí shàng chéng qián dé xún)

朝代:宋    作者: 贺铸

枣华纂纂桑叶肥,老蚕起眠雏雀飞。
南邻买酒劝行乐,越客废书歌式微。
式微式微胡不归,明日会知今日非。
旧溪手种水杨柳,长与秋风扫钓矶。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,仄仄仄平平。