yǒng niàn sì qì shī xiǎo hán shí èr yuè jié
咏廿四气诗 小寒十二月节 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 元稹 (yuán zhěn)

小寒连大吕,欢鹊垒新巢。
拾食寻河曲,衔紫遶树梢。
霜鹰近北首,雊雉隐藂茅。
莫怪严凝切,春冬正月交。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

xiǎo hán lián dà lǚ , huān què lěi xīn cháo 。
shí shí xún hé qū , xián zǐ rào shù shāo 。
shuāng yīng jìn běi shǒu , gòu zhì yǐn cóng máo 。
mò guài yán níng qiè , chūn dōng zhēng yuè jiāo 。

小寒 二十四节气

詠廿四氣詩 小寒十二月節

—— 元稹

小寒連大呂,歡鵲壘新巢。
拾食尋河曲,銜紫遶樹梢。
霜鷹近北首,雊雉隱藂茅。
莫怪嚴凝切,春冬正月交。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

xiǎo hán lián dà lǚ , huān què lěi xīn cháo 。
shí shí xún hé qū , xián zǐ rào shù shāo 。
shuāng yīng jìn běi shǒu , gòu zhì yǐn cóng máo 。
mò guài yán níng qiè , chūn dōng zhēng yuè jiāo 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
小寒节气连着十二月,喜鹊在垒新巢。

它们在田野间觅食,沿着河曲寻觅,嘴里叼着紫色的筑巢材料围绕树梢飞舞。

身上带着霜的老鹰靠近腐烂的动物,野鸡躲藏在茅草丛中。

不要奇怪寒冷的气候变得更加严厉,因为在春天和冬天正在交替的正月里。

大吕:夏历十二月的别称。

北首:尸体。文中指腐烂的动物。

总结:

诗人以小寒时节为背景,描绘了大自然的景象和生物的活动。鹊鸟欢乐地筑巢,寻找食物;霜鹰缺少食物吃着腐食,野鸡隐匿在茅草丛中。通过描写四季的交替和生物的行为,表达了严寒季节的临近,寒冷逐渐加剧,以及提示春天不久即将到来的感觉。 


赏析:这首诗是元稹创作的《咏廿四气诗 小寒十二月节》。诗人以小寒这个节令为背景,生动地描绘了自然界的景象,表达了对季节变迁的感叹和赞美。
首节以“小寒连大吕”开篇,大吕指的是古代乐曲中的一种音律,这里指十二月,用以表示季节交替的正式开始。欢鹊筑新巢,拾食于河曲,衔紫绕树梢,这些画面勾勒出了小寒时节喜鹊的欢乐与生活状态,展现了自然界的生机勃勃。
接下来的节令描写了“霜鹰近北首”,鹰类常在寒冷的季节缺少食物,甚至开始吃腐食,这里表现了自然界的变化。而“雊雉隐藂茅”则描绘了野雉的行踪,它们躲在茅草丛中,不易被人察觉。这一节令的描写通过动物的生活习性,强调了季节的特点。
最后两句“莫怪严凝切,春冬正月交”则总结:了小寒节令的特殊之处,它是春冬之交,气温逐渐下降,寒意逐渐增强,表现了季节的严寒和变化之美。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者元稹介绍:🔈

元稹,字微之,河南河内人。幼孤,母郑贤而文,亲授书传,举明经书判入等,补校书郎。元和初,应制策第一,除左拾遗,历监察御史。坐事贬江陵士曹参军,徙通州司马。自虢州长史徵爲膳部员外郎,拜祠部郎中、知制诰。召入翰林爲中书舍人、承旨学士,进工部侍郎同平章事。未几罢相,出爲同州刺史,改越州刺史,兼御史大夫、浙东观察使。太和初,入爲尚书左丞、检校户部尚书,兼鄂州刺史、武昌军节度使。年五十三卒,赠尚书右仆射。稹自少与白居易倡和,当时言诗者称元白,号爲元和体。其集与居易同名长庆,今编诗二十八卷。 查看更多>>

元稹的诗:

相关诗词:

咏廿四气诗 小雪十月中 (yǒng niàn sì qì shī xiǎo xuě shí yuè zhōng)

朝代:唐    作者: 元稹

莫怪虹无影,如今小雪时。
阴阳依上下,寒暑喜分离。
满月光天汉,长风响树枝。
横琴对渌醑,犹(一作「独」)自歛愁眉。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 大雪十一月节 (yǒng niàn sì qì shī dà xuě shí yī yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

积阴成大雪,看处乱霏霏。
玉管鸣寒夜,披书晓绦帷。
黄钟随气改,鷃鸟不鸣时。
何限苍生类,依依惜暮晖。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 小暑六月节 (yǒng niàn sì qì shī xiǎo shǔ liù yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

倏忽温风至,因循小暑来。
竹喧先觉雨,山暗已闻雷。
户牖深青霭,阶庭长绿苔。
鹰鸇新习学,蟋蟀莫相催。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 立秋七月节 (yǒng niàn sì qì shī lì qiū qī yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

不期朱夏尽,凉吹暗迎秋。
天汉成桥鹊,星娥会玉楼。
寒声喧耳外,白露滴林头。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 寒露九月节 (yǒng niàn sì qì shī hán lù jiǔ yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

寒露惊秋晚,朝看菊渐黄。
千家风扫叶,万里雁随阳。
化蛤悲羣鸟,收田畏早霜。
因知松柏志,冬夏色苍苍。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 小满四月中 (yǒng niàn sì qì shī xiǎo mǎn sì yuè zhōng)

朝代:唐    作者: 元稹

小满气全时,如何靡草衰。
田家私黍稷,方伯问蚕丝。
杏麦修镰钐,錋苽{下为爪}竪棘篱。
向来看苦菜,独秀也何为?。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 立冬十月节 (yǒng niàn sì qì shī lì dōng shí yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

霜降向人寒,轻冰渌水漫。
蟾将纤(一作「轻」)影出,雁带几行残。
田种收藏了,衣裘制造看。
野鷄投水日,化蜃不将难。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 芒种五月节 (yǒng niàn sì qì shī máng zhòng wǔ yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

芒种看今日,螗螂应节生。
彤云高下影,鷃鸟往来声。
渌沼莲花放,炎风暑雨情。
相逢问蚕麦,幸得称人情。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 冬至十一月中 (yǒng niàn sì qì shī dōng zhì shí yī yuè zhōng)

朝代:唐    作者: 元稹

二气俱生处,周家正立年。
岁星瞻北极,舜(一作「景」)日照南天。
拜庆朝金殿,欢娱列绮筵。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

咏廿四气诗 白露八月节 (yǒng niàn sì qì shī bái lù bā yuè jié)

朝代:唐    作者: 元稹

露沾蔬草白,天气转青高。
叶下和秋吹,惊看两鬓毛(一作「毫」)。
养羞因野鸟,为客[讶]蓬蒿。
火急收田种,晨昏莫辞劳。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平仄仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。