fèng hé shèng zhì jīng hé shàng gōng miào yìng zhì
奉和圣制经河上公庙应制 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 张说 (zhāng yuè)

河上无名老,知非汉代人。
先探道德要,留待圣明辰。
玄妙为天下,清虚用谷神。
化将和气一,风与太初邻。
灵庙观遗像,仙歌入至真。
皇心齐万物,何处不同尘。

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,○仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄○○仄仄,平仄仄平平。
平仄○○仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

hé shàng wú míng lǎo , zhī fēi hàn dài rén 。
xiān tàn dào dé yào , liú dài shèng míng chén 。
xuán miào wèi tiān xià , qīng xū yòng gǔ shén 。
huà jiāng hé qì yī , fēng yǔ tài chū lín 。
líng miào guān yí xiàng , xiān gē rù zhì zhēn 。
huáng xīn qí wàn wù , hé chù bù tóng chén 。

奉和聖製經河上公廟應制

—— 張說

河上無名老,知非漢代人。
先探道德要,留待聖明辰。
玄妙爲天下,清虛用谷神。
化將和氣一,風與太初鄰。
靈廟觀遺像,仙歌入至真。
皇心齊萬物,何處不同塵。

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄仄仄,○仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄○○仄仄,平仄仄平平。
平仄○○仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

hé shàng wú míng lǎo , zhī fēi hàn dài rén 。
xiān tàn dào dé yào , liú dài shèng míng chén 。
xuán miào wèi tiān xià , qīng xū yòng gǔ shén 。
huà jiāng hé qì yī , fēng yǔ tài chū lín 。
líng miào guān yí xiàng , xiān gē rù zhì zhēn 。
huáng xīn qí wàn wù , hé chù bù tóng chén 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
河边有一位无名的老者,他的学识不像是汉代的人所能拥有的。他先是探求道德的要旨,留待着在未来的圣明时代加以实践。他的学说玄妙深邃,能够惠及天下,他的清虚之道与谷神相通。他的教化将会使和气普世,如同风与太初的邻里相处。人们在灵庙中观赏他的遗像,仙人的歌声也传入至真之境。皇帝的心意融入万物,无处不与尘世众生息息相关。

赏析:这首诗是张说创作的《奉和圣制经河上公庙应制》。诗人以河上公庙的景致为背景,表达了对道德、玄妙、清虚等哲学思想的赞美,以及对圣明时代的期盼和对皇帝的崇敬之情。
首句“河上无名老,知非汉代人。”通过描述诗中的主人公河上公庙,首次提到了这位无名老者,将读者引入了这个特殊的场景。诗人用“知非汉代人”来强调这位老者的博学和高深。
接下来的几句“先探道德要,留待圣明辰。”表达了这位老者对道德的探求和对未来圣明时代的期待。诗人传达出对伦理道德的重要性的思考,将其与未来的繁荣时代相联系。
“玄妙为天下,清虚用谷神。”这两句强调了玄妙和清虚的哲学思想,将其视为为天下造福的重要元素。玄妙和清虚代表了深奥和纯洁,与道德相辅相成,有助于人们实现和谐与平衡。
“化将和气一,风与太初邻。”这里表达了一种统一的愿望,将人与自然、天与地都融合在一起,创造和谐的世界。风与太初邻的意象也传达了一种宇宙秩序的美妙。
“灵庙观遗像,仙歌入至真。”这两句强调了灵庙中的遗像和仙歌,将宗教元素与哲学思想相结合,传达了一种宗教信仰的情感。
最后两句“皇心齐万物,何处不同尘。”表达了对皇帝的崇敬和对他的统治能力的赞美,认为皇帝的心意能够影响整个世界,使万物都和谐统一。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 1 首名为《奉和圣制经河上公庙应制》的诗:

本文作者张说介绍:🔈

张说,字道济,一字说之,洛阳人。武后策贤良方正,说所对第一,授左补阙,擢凤阁舍人。忤旨,配流钦州。中宗召还,累迁工部、兵部侍郎,修文馆学士。睿宗拜爲中书侍郎,知政事。开元初,进中书令,封燕国公,寻出刺相州,左转岳州,召拜兵部尚书,知政事,敕令巡边。後爲集贤院学士,尚书左丞相,卒,谥文贞。说爲人敦气义,重然诺,喜延纳後进。朝廷大述作,多出其手,与苏頲号燕许大手笔。谪岳州後,诗益凄惋,人谓得江山之助。集三十卷,内诗九卷,今编诗五卷。 张说,字道济,一字说之,洛阳人,武后策贤良方正,说所对第一,授左补阙,擢凤阁舍人,忤旨,配流钦州。中宗召还,累迁工部、兵部侍郎,修文馆学士,睿宗拜爲中书侍郎,... 查看更多>>

张说的诗:

相关诗词: