cì yùn xī chūn
次韵惜春 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 张嵲 (zhāng niè)

骚人竞赋惜春诗,为惜花飞万点时。
唯有农家爱春尽,黄云堆麦雪抽丝。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

sāo rén jìng fù xī chūn shī , wèi xī huā fēi wàn diǎn shí 。
wéi yǒu nóng jiā ài chūn jìn , huáng yún duī mài xuě chōu sī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

骚人竞赋这首《惜春诗》,写了对春天的珍惜之情,借惜花飞的景象表达了对春光短暂美好的怀念。接着,提到只有农家才能真正感受春天的尽头,描述了春尽时节农家黄云堆积、麦田上雪抽丝的场景。
总结:诗人通过比较春光短暂的花飞景象,以及农家在春天尽头的生活场景,表达了对春天美好时光的深深留恋之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者张嵲介绍:🔈

张嵲(一○九六~一一四八),字巨山,襄阳(今湖北襄樊)人。徽宗宣和三年(一一二一)上舍中第,调唐州方城尉,改房州司法参军,辟利州路安抚司干办公事。高宗绍兴五年(一一三五)召试,除秘书省正字。七年,迁校书郎、着作郎(《南宋馆阁录》卷七)。八年,出爲福建路转运判官(同上书)。十年,兼实录院检讨、守起居舍人、兼侍讲、试中书舍人(《建炎以来系年要录》卷一三五、一三七)。升实录院同修撰,十一年,罢。起知衢州。十八年,提举江州太平兴国宫,献《绍兴中兴复古诗》以希进用,寻卒(同上书卷一三九、一五八),年五十三。有《紫微集》(《宋史·艺文志》,《直斋书录解题》卷一八作《张巨山集》)三十卷,久佚。清四库馆臣据《... 查看更多>>

张嵲的诗:

相关诗词:

次韵八侄三首 其二 (cì yùn bā zhí sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 陈着

素妆青盖送春归,似不禁风体力微。
收拾韵香归酒盏,惜花何惜醉淋衣。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵子绍送春七绝 其二 (cì yùn zǐ shào sòng chūn qī jué qí èr)

朝代:宋    作者: 周紫芝

孙郎惜春句,平澹古未闻。
譬如春江波,因春自成纹。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

抒情 咏春

次宣甫用转庵韵赋惜春怀转庵 (cì xuān fǔ yòng zhuǎn ān yùn fù xī chūn huái zhuǎn ān)

朝代:宋    作者: 许及之

气合桑舆友,才推屈宋衙。
留春无上策,作意惜残花。
葭倚终惭玉,蓬生正倚麻。
陶溪人远室,漳浦客思家。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵子绍送春七绝 其四 (cì yùn zǐ shào sòng chūn qī jué qí sì)

朝代:宋    作者: 周紫芝

微生感年衰,谁能惜春尽。
政恐厌黄梅,吴杨出蒸菌。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

又次韵 (yòu cì yùn)

朝代:宋    作者: 李之仪

寻春何惜驻征鞍,只怕春归不怕寒。
故国山川无限思,我来仍得雨中看。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵和王少清春游 (cì yùn hé wáng shǎo qīng chūn yóu)

朝代:宋    作者: 项安世

自笑年来多病,一春辜负嬉游。
造物故禁双眼,东风为惜缠头。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵惜春二绝 其一 (cì yùn xī chūn èr jué qí yī)

朝代:宋    作者: 洪朋

柳叶愁眉风翠黛,桃花冶面雨臙脂。
道人不作三春梦,戏论何妨两解诗。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵通明叟晚春二十七首 其三 (cì yùn tōng míng sǒu wǎn chūn èr shí qī shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 释德洪

落花片片怨春阴,雾雨那堪更作霖。
小院晚春犹惜扫,欲穿凖拟倩金针。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

写景 抒情

惜春 (xī chūn)

朝代:宋    作者: 王安石

满城风雨满城尘,盖紫藏红漫惜春。
春去自应无觅处,可怜多少惜花人。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。

次韵安止春词十首 其八 (cì yùn ān zhǐ chūn cí shí shǒu qí bā)

朝代:宋    作者: 郭祥正

数行徙倚迎风柳,几树参差照水花。
最惜去年梁上燕,会随春色到贫家。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄平仄,平平平仄仄平平。