yù zhēn gōng zhǔ gē yī
玉真公主歌 一 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 高适 (gāo shì)

常言龙德本天仙,谁谓仙人每学仙。
更道玄元指李白,多於王母种桃年。

平平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄仄仄,平平仄仄仄平平。

cháng yán lóng dé běn tiān xiān , shuí wèi xiān rén měi xué xiān 。
gèng dào xuán yuán zhǐ lǐ bái , duō wū wáng mǔ zhǒng táo nián 。

动物

玉真公主歌 一

—— 高適

常言龍德本天仙,誰謂仙人每學仙。
更道玄元指李白,多於王母種桃年。

平平平仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平仄仄仄,平平仄仄仄平平。

cháng yán lóng dé běn tiān xiān , shuí wèi xiān rén měi xué xiān 。
gèng dào xuán yuán zhǐ lǐ bái , duō wū wáng mǔ zhǒng táo nián 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
常言龙德本天仙,谁谓仙人每学仙。
更道玄元指李白,多於王母种桃年。

常言说龙的品德本来就属于天仙,难道有谁认为仙人每个都是天生的仙人吗?
更进一步说,玄元指的是李白,他比王母种桃树的年份还要久远。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到高适写的《玉真公主歌》系列:

本文作者高适介绍:🔈

高适,字达夫,渤海蓚( tiáo)人。举有道科,释褐封丘尉,不得志,去游河右。哥舒翰表爲左骁卫兵曹、掌书记,进左拾遗,转监察御史。潼关失守,适奔赴行在,擢谏议大夫,节度淮南。李辅国谮之,左授太子少詹事,出爲蜀、彭二州刺史。进成都尹、劒南西川节度使。召爲刑部侍郎,转散骑常侍,封渤海县侯。永泰二年卒,赠礼部尚书,諡曰忠。适喜功名,尚节义,年过五十,始学爲诗。以气质自高,每吟一篇,已爲好事者传诵。开、宝以来,诗人之达者,惟适而已。集二卷,今编四卷。 查看更多>>

高适的诗:

相关诗词: