tí yán jūn guān
题严君观 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王岩 (wáng yán)

寒云古木罩星台,凡骨仙踪信可哀。
二十年前曾此到,一千年内未归来。

平平仄仄仄平平,平仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

hán yún gǔ mù zhào xīng tái , fán gǔ xiān zōng xìn kě āi 。
èr shí nián qián céng cǐ dào , yī qiān nián nèi wèi guī lái 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
寒云笼罩古老的树木掩映着星台,平凡的生命中追寻仙人的足迹令人感慨。二十年前曾来到此地,却在一千年内未曾归来。总结:

这段古文描述了一个人追寻仙人足迹的故事,但在二十年前到达了这个地方后,再也没有返回,已经过去了一千年。文字中透露出对追寻仙人之路的渴望和不易,以及时间的无情流逝。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 1 首名为《题严君观》的诗:

本文作者王岩介绍:🔈

王岩,字隠夫,居武都山(今四川绵竹)。晚年遇益州王均兵乱(真宗咸平三年),“以名大爲其所胁,坐是流於荒服”。事见《分门古今类事》卷一四引《该闻录》。有集一卷(《直斋书录解题》卷二○),已佚。今录诗七首。 查看更多>>

王岩的诗:

相关诗词: