mén qián lù
门前路 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 陆龟蒙 (lù guī méng)

门前向城路,一直复一曲。
曲去日中还,直行日暮宿。
何必日中还,曲途荆棘间。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

mén qián xiàng chéng lù , yī zhí fù yī qǔ 。
qū qù rì zhōng huán , zhí xíng rì mù sù 。
hé bì rì zhōng huán , qū tú jīng jí jiān 。

道路 哲理

門前路

—— 陸龜蒙

門前向城路,一直復一曲。
曲去日中還,直行日暮宿。
何必日中還,曲途荆棘間。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

mén qián xiàng chéng lù , yī zhí fù yī qǔ 。
qū qù rì zhōng huán , zhí xíng rì mù sù 。
hé bì rì zhōng huán , qū tú jīng jí jiān 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
门前通向城市的道路,一条是直线的道,一条是弯曲的道。
从曲线的路去城里,太阳到中天时就能返回。
沿着直线的路去城中,到了太阳便落山了,需要在那边过夜。
为何非得在中午返回呢?曲线的那条道路虽快,但途中充满了荆棘。


总结:
这首诗以形象生动的方式描绘了一个人选择门前两条道路去往城里的情景。如果选择了一条弯曲的曲线路线,很快就能到达城里,日中时便能折返;而如果选择那直的道路,路程就比较远,需要日暮才能到达,需要在城中住一晚,第二天返回。诗人认为为何要在日中时赶着返回,曲线路线中充满了艰辛和困难,不如走直路,虽然晚点到,但能让身体轻松些。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者陆龟蒙介绍:🔈

陆龟蒙,字鲁望,苏州人,元方七世孙。举进士不第,辟苏、湖二郡从事,退隐松江甫里,多所论撰,自号天随子。以高士召,不赴。李蔚、虞携素重之,及当国,召拜拾遗,诏方下卒。光化中,赠右补阙。集二十卷,今编诗十四卷。 查看更多>>

陆龟蒙的诗:

相关诗词:

雪磴 (xuě dèng)

朝代:宋    作者: 叶茵

不记门前路,门前一尺深。
梅花如有语,参透老逋心。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

偈二首 其二 (jì èr shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 释道平

赵州有四门,门门通大道。
玉泉有四路,路路透长安。
门门通大道,毕竟谁亲到。
路路透长安,分明进步看。
岁晚未归客,西凤门外寒。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

行路难 (xíng lù nán)

朝代:唐    作者: 聂夷中

莫言行路难,夷狄如中国。
谓言骨肉亲,中门如异域。
出处全在人,路亦无通塞。
门前两条辙,何处去不得。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

杂曲歌辞 行路难 (zá qū gē cí xíng lù nán)

朝代:唐    作者: 聂夷中

莫言行路难,夷狄如中国。
谓言骨肉亲,中门如异域。
出处全在人,路亦无通塞。
门前两条辙,何处去不得。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

出江陵北门便有诗思 (chū jiāng líng běi mén biàn yǒu shī sī)

朝代:宋    作者: 项安世

反闭柴门谢绝诗,二年强饭慰肝脾。
朝来威远门前路,已被渠侬圣得知。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

龙安寺佳人阿最歌八首 四 (lóng ān sì jiā rén ā zuì gē bā shǒu sì)

朝代:唐    作者: 李羣玉

门路穿茶焙,房门映竹烟。
会须随鹿女,乞火到窗前。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

动物

题寿安甘棠馆二首 二 (tí shòu ān gān táng guǎn èr shǒu èr)

朝代:唐    作者: 刘禹锡

门前洛阳道,门里桃花路。
尘土与烟霞,其间十余步。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

咏史诗 鸿门 (yǒng shǐ shī hóng mén)

朝代:唐    作者: 胡曾

项籍鹰扬六合晨,鸿门开宴贺亡秦。
樽前若取谋臣计,岂作阴陵失路人。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

寄西山僧 (jì xī shān sēng)

朝代:宋    作者: 李龏

门掩松边雨夜灯,门前歧路自崩腾。
谁知独夜相思处,曾看庵西瀑布冰。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。

句 其四 (jù qí sì)

朝代:宋    作者: 李宗谔

门外溪山荆渚路,马前梅杏汉江春。

平平仄平仄,仄仄仄仄仄。
仄仄仄○平,仄○仄仄仄。
平仄仄○平,仄平平仄○。