duān wǔ tiě zi cí huáng dì hé liù shǒu qí sì
端午帖子词 皇帝合六首 其四 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 欧阳修 (ōu yáng xiū)

楚国因谗逐屈原,终身无复入君门。
愿因角黍询遗俗,可鉴前王惑巧言。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

chǔ guó yīn chán zhú qū yuán , zhōng shēn wú fù rù jūn mén 。
yuàn yīn jiǎo shǔ xún yí sú , kě jiàn qián wáng huò qiǎo yán 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
楚国因为谗言而驱逐了屈原,使他终身再也不能回到君王的身边。
但愿我们能够像角黍一样去探寻祖先遗留下来的习俗,这样才能够警醒自己,不被那些巧言令人迷惑,就像前代的君王曾经受到的误导一样。总结:

这段文字描述了屈原被谗言所害,无法再回到楚国君王身边的遭遇,同时提出了希望能够向祖先习俗学习,以免被巧言所迷惑的意愿。

赏析:这首《端午帖子词 皇帝合六首 其四》是欧阳修创作的,通过这首词,他表达了对屈原遭遇的同情和对前代智者的敬仰。诗中提到了楚国因谗言而逐屈原,使他终身未能重返君门。诗人希望人们能够借鉴古人的智慧,远离巧言欺世之辈,保持正直的品德,避免被误导。这种警示和启示贯穿全词,表达了对道德和智慧的崇高追求。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到欧阳修写的《端午帖子词 皇帝合六首》系列:

本文作者欧阳修介绍:🔈

欧阳修(一○○七~一○七二),字永叔,号醉翁,晚又号六一居士,卢陵(今江西吉安)人。仁宗天圣八年(一○三○)进士,初仕西京留守推官。景佑元年(一○三四),召试学士院,充馆阁校勘。三年,因范仲淹事切责谏官高若讷,降爲峡州夷陵令。四年,移乾德令。宝元二年(一○三九),迁武成军判官。康定元年(一○四○),复馆阁校勘。庆历三年(一○四三),知谏院,擢同修起居注,知制诰。四年,爲河北都转运使。五年,庆历新政失败,因力爲新政主持者范仲淹、韩琦、杜衍等申辩,贬知滁州,徙扬州、颍州。至和元年(一○五四),权知开封府。五年,拜枢密副使。六年,进参知政事。英宗治平四年(一○六七),罢爲观文殿学士,转刑部尚书知亳州... 查看更多>>

欧阳修的诗:

欧阳修的词:

 • 西湖念语

  昔者王子猷之爱竹,造门不问于主人,陶...

 • 采桑子

  轻舟短棹西湖好,绿水逶迤。芳草长堤。...

 • 采桑子

  春深雨过西湖好,百卉争妍。蝶乱蜂喧。...

 • 采桑子

  画船载酒西湖好,急管繁弦。玉盏催传。...

 • 采桑子

  群芳过後西湖好,狼籍残红。飞絮。垂柳...

 • 采桑子

  何人解赏西湖好,佳景无时。飞盖相追。...

 • 采桑子

  清明上巳西湖好,满目繁华。争道谁家。...

 • 采桑子

  荷花开後西湖好,载酒来时。不用旌旗。...

 • 采桑子

  天容水色西湖好,云物俱鲜。鸥鹭闲眠。...

 • 采桑子

  残霞夕照西湖好,花坞苹汀。十顷波平。...

 • 欧阳修宋词全集>>

相关诗词: