shí yǔ
时雨 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陆游 (lù yóu)

时雨及芒种,四野皆插秧。
家家麦饭美,处处菱歌长。
老我成惰农,永日付竹床。
衰发短不栉,爱此一雨凉。
庭木集奇声,架藤发幽香。
莺衣湿不去,劝我持一觞。
即今幸无事,际海皆农桑。
野老固不穷,击壤歌虞唐。

平仄仄平仄,仄仄平仄平。
平平仄仄仄,仄仄平平○。
仄仄平仄平,仄仄仄仄平。
平仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
○仄仄平平,仄平仄平平。
平○仄仄仄,仄仄平仄平。
仄平仄平仄,仄仄平平平。
仄仄仄仄平,仄仄平平平。

shí yǔ jí máng zhǒng , sì yě jiē chā yāng 。
jiā jiā mài fàn měi , chù chù líng gē cháng 。
lǎo wǒ chéng duò nóng , yǒng rì fù zhú chuáng 。
shuāi fā duǎn bù zhì , ài cǐ yī yǔ liáng 。
tíng mù jí qí shēng , jià téng fā yōu xiāng 。
yīng yī shī bù qù , quàn wǒ chí yī shāng 。
jí jīn xìng wú shì , jì hǎi jiē nóng sāng 。
yě lǎo gù bù qióng , jī rǎng gē yú táng 。

芒种 下雨 田野 闲适

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

芒种时节迎来应时的雨水,四野都在插秧。
家家户户的麦饭美味可口,处处传来悠扬的采菱之歌。
我这个年纪老了的人成了懒惰的农夫,整日都在躺在竹床上。
衰老的头发也不束起来,我喜爱这一场凉爽的雨。
庭院里的树木发出奇妙的声音,架上的藤蔓散发着幽香。
莺的羽毛被淋湿了不飞出去,在树上歌唱,似乎在劝我拿起酒杯喝一觞。
现在幸好没有没有战事、灾害,海边的人也都从事农耕。
村野老人固然不陷于困境,唱着《击壤歌》,歌颂这如虞舜和唐尧时代。 
 

时雨:应时的雨水。
芒种:二十四节气之一。 一般都在每年公历六月六日前后。
麦饭:磨碎的麦煮成的饭。
菱歌:采菱之歌。“菱”为一年生草本植物。生在池沼中,叶子浮在水面,叶片略呈三角形,开白色或淡红色小花。果实的硬壳大都有角,绿色或褐色,果肉可以食用。
不栉:不束发。 栉, 古代男子束发用的梳篦。
莺衣:莺的羽毛。
一觞:一杯酒。
虞唐:虞舜、唐尧。此外还有夏禹、商汤,这四位上古时期的帝王,人们认为他们贤明英德,在他们治理下,百姓安居乐业。


总结:

这首诗以描绘田园生活为主线,表现了时雨临近芒种时节,人们纷纷忙于田间劳作的场景。诗人自比为一位年迈懒惰的农夫,享受着时雨带来的凉爽。他观察着庭院的景物,感受着大自然的美妙与恬静。同时,他也提到了海边的农耕生活,表现了田园生活的普遍性和乐趣。最后,诗人通过老人们赞颂古代圣贤虞舜和唐尧,表明人们当前社会太平的满意。整首诗以淡泊清新的笔调,展现了古代农耕文明的和谐与美好。 


击壤歌

佚名[先秦]

日出而作。

日入而息。

凿井而饮。

耕田而食。

帝力于我何有哉。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 1 首名为《时雨》的诗:

本文作者陆游介绍:🔈

陆游(一一二五~一二○九),字务观,越州山阴(今浙江绍兴)人。宰子。年十二能诗文,以荫补登仕郎。高宗绍兴二十三年(一一五三)两浙转运司锁厅试第一,以秦桧孙埙居其次,抑置爲末。明年礼部试,主司复置前列,爲桧黜落。桧死,二十八年始爲福州宁德主簿(清乾隆《宁德县志》卷三)。三十年,力除敕令所删定官(《建炎以来系年要录》卷一八五)。三十一年,迁大理寺司直(同上书卷一九一)兼宗正簿。孝宗即位,迁枢密院编修官兼编类圣政所检讨官,赐进士出身(《宋会要辑稿》选举九之一九)。因论龙大渊、曾觌招权植党,出通判建康府,乾道元年(一一六五),改通判隆兴府,以交结台谏,鼓唱是非,力说张浚用兵论罢。六年,起通判夔州(《渭... 查看更多>>

陆游的诗:

陆游的词:

相关诗词: