héng chuī qū cí qián chū sài jiǔ shǒu èr
横吹曲辞 前出塞九首 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 杜甫 (dù fǔ)

出门日已远,不受徒旅欺。
骨肉恩岂断,男儿死无时。
走马脱辔头,手中挑青丝。
捷下万仞冈,俯身试搴旗。

仄平仄仄仄,仄仄平仄平。
仄仄平仄仄,平平仄平平。
仄仄仄仄平,仄○○平平。
仄仄仄仄平,仄平仄○平。

chū mén rì yǐ yuǎn , bù shòu tú lǚ qī 。
gǔ ròu ēn qǐ duàn , nán ér sǐ wú shí 。
zǒu mǎ tuō pèi tóu , shǒu zhōng tiāo qīng sī 。
jié xià wàn rèn gāng , fǔ shēn shì qiān qí 。

橫吹曲辭 前出塞九首 二

—— 杜甫

出門日已遠,不受徒旅欺。
骨肉恩豈斷,男兒死無時。
走馬脫轡頭,手中挑青絲。
捷下萬仞岡,俯身試搴旗。

仄平仄仄仄,仄仄平仄平。
仄仄平仄仄,平平仄平平。
仄仄仄仄平,仄○○平平。
仄仄仄仄平,仄平仄○平。

chū mén rì yǐ yuǎn , bù shòu tú lǚ qī 。
gǔ ròu ēn qǐ duàn , nán ér sǐ wú shí 。
zǒu mǎ tuō pèi tóu , shǒu zhōng tiāo qīng sī 。
jié xià wàn rèn gāng , fǔ shēn shì qiān qí 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
踏上旅途已久,不怕途中的险阻欺凌。
亲情岂能轻易割舍,作为男儿,无论何时都勇往直前。
放开奔马的缰绳,手中拿起青丝缰绳。
迅猛地下马,攀登万仞高山,屈身试图拔起战旗。

赏析::
杜甫的《横吹曲辞 前出塞九首 二》表现了一位勇敢的男子,他已经出门远行,不畏惧途中的艰险和徒旅的欺凌。诗中透露出坚韧和忠诚的品质。
第一句“出门日已远,不受徒旅欺”,表达了主人公在旅途中已经走得很远,但不会受到路上陌生人的欺凌,彰显出他的自信和坚强。
第二句“骨肉恩岂断,男儿死无时”,表现了他对家庭和亲情的忠诚,即使身在异乡,也不会忘记家人的牵挂,并坚信自己随时都可能为国家而献身。
第三句“走马脱辔头,手中挑青丝”,描绘了主人公临危不惧,能够在战马脱缰的情况下控制局面,展现出他的冷静和果断。
最后一句“捷下万仞冈,俯身试搴旗”,表现了主人公的勇敢和决心,他愿意冒险攀登险峻的山岭,亲自试图夺取敌人的旗帜,以捍卫国家的尊严和荣耀。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到杜甫写的《横吹曲辞 前出塞九首》系列:

本文作者杜甫介绍:🔈

杜甫,字子美,其先襄阳人,曾祖依艺爲巩令,因居巩。甫天宝初应进士,不第。後献《三大礼赋》,明皇奇之,召试文章,授京兆府兵曹参军。安禄山陷京师,肃宗即位灵武,甫自贼中遯赴行在,拜左拾遗。以论救房琯,出爲华州司功参军。关辅饥乱,寓居同州同谷县,身自负薪采梠,餔糒不给。久之,召补京兆府功曹,道阻不赴。严武镇成都,奏爲参谋、检校工部员外郎,赐绯。武与甫世旧,待遇甚厚。乃於成都浣花里种竹植树,枕江结庐,纵酒啸歌其中。武卒,甫无所依,乃之东蜀就高适,既至而适卒。是岁,蜀帅相攻杀,蜀大扰。甫携家避乱荆楚,扁舟下峡,未维舟而江陵亦乱。乃泝沿湘流,游衡山,寓居耒阳,卒年五十九。元和中,归葬偃师首阳山,元稹志其墓... 查看更多>>

杜甫的诗:

相关诗词: