yǒu gǎn wǔ shǒu èr
有感五首 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 杜甫 (dù fǔ)

幽蓟余虵豕,乾坤尚虎狼。
诸侯春不贡,使者日相望。
慎勿吞青海,无劳问越裳。
大君先息战,归马华山阳。

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平仄。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄平平平。

yōu jì yú shé shǐ , qián kūn shàng hǔ láng 。
zhū hóu chūn bù gòng , shǐ zhě rì xiāng wàng 。
shèn wù tūn qīng hǎi , wú láo wèn yuè shang 。
dà jūn xiān xī zhàn , guī mǎ huà shān yáng 。

有感五首 二

—— 杜甫

幽薊餘虵豕,乾坤尚虎狼。
諸侯春不貢,使者日相望。
慎勿吞青海,無勞問越裳。
大君先息戰,歸馬華山陽。

平仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平仄。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄平平平。

yōu jì yú shé shǐ , qián kūn shàng hǔ láng 。
zhū hóu chūn bù gòng , shǐ zhě rì xiāng wàng 。
shèn wù tūn qīng hǎi , wú láo wèn yuè shang 。
dà jūn xiān xī zhàn , guī mǎ huà shān yáng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
幽蓟之地仍有残留的毒蛇和野猪,天地之间仍然盛行着猛烈的虎狼之气。
各个诸侯国的春季不再向中央贡献物品,使者们每日彼此期盼着相见。
请谨慎,不要吞噬青海之水,也不要劳心问及越国的服饰。
大君应先停止战争,回马于华山之阳。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到杜甫写的《有感五首》系列:

本文作者杜甫介绍:🔈

杜甫,字子美,其先襄阳人,曾祖依艺爲巩令,因居巩。甫天宝初应进士,不第。後献《三大礼赋》,明皇奇之,召试文章,授京兆府兵曹参军。安禄山陷京师,肃宗即位灵武,甫自贼中遯赴行在,拜左拾遗。以论救房琯,出爲华州司功参军。关辅饥乱,寓居同州同谷县,身自负薪采梠,餔糒不给。久之,召补京兆府功曹,道阻不赴。严武镇成都,奏爲参谋、检校工部员外郎,赐绯。武与甫世旧,待遇甚厚。乃於成都浣花里种竹植树,枕江结庐,纵酒啸歌其中。武卒,甫无所依,乃之东蜀就高适,既至而适卒。是岁,蜀帅相攻杀,蜀大扰。甫携家避乱荆楚,扁舟下峡,未维舟而江陵亦乱。乃泝沿湘流,游衡山,寓居耒阳,卒年五十九。元和中,归葬偃师首阳山,元稹志其墓... 查看更多>>

杜甫的诗:

相关诗词: