首页 > 发现 > 全宋诗 >诗词名句 > 石炭 > 烁玉流金见精悍

“烁玉流金见精悍”的意思及全诗出处和翻译赏析

快问快答

问题1:“烁玉流金见精悍”出自哪首诗?

答案:烁玉流金见精悍”出自: 宋代 苏轼 《石炭》, 是一首七言诗, 诗句拼音为: shuò yù liú jīn jiàn jīng hàn ,诗句平仄: 仄仄平平仄平仄

问题2:“烁玉流金见精悍”的上一句是什么?

答案:烁玉流金见精悍”的上一句是: 投泥泼水愈光明 , 诗句拼音为: tóu ní pō shuǐ yù guāng míng ,诗句平仄: 仄仄平平仄平仄

问题3:“烁玉流金见精悍”的下一句是什么?

答案:烁玉流金见精悍”的下一句是: 南山栗林渐可息 , 诗句拼音为: nán shān lì lín jiàn kě xī ,诗句平仄:平平仄平仄仄仄

“烁玉流金见精悍”全诗

石炭 (shí tàn)

朝代:宋    作者: 苏轼

君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。
湿薪半束抱衾裯,日暮敲门无处换。
岂料山中有遗宝,磊落如䃜万车炭。
流膏迸液无人知,阵阵腥风自吹散。
根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。
投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍
南山栗林渐可息,北山顽鑛何劳锻。
为君铸作百链刀,要斩长鲸为万段。

平仄仄平平仄仄○平仄,平○平平平仄仄。
仄平仄仄仄平平,仄仄○平平仄仄。
仄仄平○仄○仄,仄仄○仄仄平仄。
平○仄仄平平平,仄仄平平仄○仄。
平平仄仄仄平仄,仄平仄仄平平○。
平○仄仄仄平平,仄仄平平仄平仄。
平平仄平仄仄仄,仄平平仄平○仄。
平平仄仄仄仄平,仄仄○平平仄仄。

jūn bù jiàn qián nián yǔ xuě xíng rén duàn , chéng zhōng jū mín fēng liè gàn 。
shī xīn bàn shù bào qīn dāo , rì mù qiāo mén wú chù huàn 。
qǐ liào shān zhōng yǒu yí bǎo , lěi luò rú 䃜 wàn chē tàn 。
liú gāo bèng yè wú rén zhī , zhèn zhèn xīng fēng zì chuī sàn 。
gēn miáo yī fà hào wú jì , wàn rén gǔ wǔ qiān rén kàn 。
tóu ní pō shuǐ yù guāng míng , shuò yù liú jīn jiàn jīng hàn 。
nán shān lì lín jiàn kě xī , běi shān wán kuàng hé láo duàn 。
wèi jūn zhù zuò bǎi liàn dāo , yào zhǎn cháng jīng wèi wàn duàn 。

“烁玉流金见精悍”繁体原文

石炭

君不見前年雨雪行人斷,城中居民風裂骭。
濕薪半束抱衾裯,日暮敲門無處換。
豈料山中有遺寶,磊落如䃜萬車炭。
流膏迸液無人知,陣陣腥風自吹散。
根苗一發浩無際,萬人鼓舞千人看。
投泥潑水愈光明,爍玉流金見精悍。
南山栗林漸可息,北山頑鑛何勞鍛。
爲君鑄作百鍊刀,要斬長鯨爲萬段。

“烁玉流金见精悍”韵律对照

平仄仄平平仄仄○平仄,平○平平平仄仄。
君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。

仄平仄仄仄平平,仄仄○平平仄仄。
湿薪半束抱衾裯,日暮敲门无处换。

仄仄平○仄○仄,仄仄○仄仄平仄。
岂料山中有遗宝,磊落如䃜万车炭。

平○仄仄平平平,仄仄平平仄○仄。
流膏迸液无人知,阵阵腥风自吹散。

平平仄仄仄平仄,仄平仄仄平平○。
根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。

平○仄仄仄平平,仄仄平平仄平仄。
投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍。

平平仄平仄仄仄,仄平平仄平○仄。
南山栗林渐可息,北山顽鑛何劳锻。

平平仄仄仄仄平,仄仄○平平仄仄。
为君铸作百链刀,要斩长鲸为万段。

“烁玉流金见精悍”全诗注音

jūn bù jiàn qián nián yǔ xuě xíng rén duàn , chéng zhōng jū mín fēng liè gàn 。

君不见前年雨雪行人断,城中居民风裂骭。

shī xīn bàn shù bào qīn dāo , rì mù qiāo mén wú chù huàn 。

湿薪半束抱衾裯,日暮敲门无处换。

qǐ liào shān zhōng yǒu yí bǎo , lěi luò rú 䃜 wàn chē tàn 。

岂料山中有遗宝,磊落如䃜万车炭。

liú gāo bèng yè wú rén zhī , zhèn zhèn xīng fēng zì chuī sàn 。

流膏迸液无人知,阵阵腥风自吹散。

gēn miáo yī fà hào wú jì , wàn rén gǔ wǔ qiān rén kàn 。

根苗一发浩无际,万人鼓舞千人看。

tóu ní pō shuǐ yù guāng míng , shuò yù liú jīn jiàn jīng hàn 。

投泥泼水愈光明,烁玉流金见精悍。

nán shān lì lín jiàn kě xī , běi shān wán kuàng hé láo duàn 。

南山栗林渐可息,北山顽鑛何劳锻。

wèi jūn zhù zuò bǎi liàn dāo , yào zhǎn cháng jīng wèi wàn duàn 。

为君铸作百链刀,要斩长鲸为万段。

“烁玉流金见精悍”全诗翻译

译文:
你不知道吗,前年的雨雪使行人断绝,城中的居民都被风刮得骨节裂开。湿漉漉的薪柴只能半束一抱,晚上到了敲门却没有地方去换取更多。谁能想到山中竟有这样的宝物,堆积如山的炭块磊落有如千万辆车。流淌的膏油喷涌而出,但无人知晓,阵阵腥风却自吹散。根苗一发展开,无边无际,成千上万人为之鼓舞,千人也仍在静静观看。泥土投入越是激烈,光芒越加明亮,如同锻造出璀璨流动的黄金和美玉,显得更加精悍。南山上栗树林渐渐停止了摇曳,北山上坚硬的矿石也不再需要锻炼。为了你,铸造了百把锋利的链刀,准备将巨大的鲸鱼斩成千千万万段。

“烁玉流金见精悍”诗句作者苏轼介绍:

苏轼(一○三七~一一○一),字子瞻,一字和仲,自号东坡居士,眉山(今属四川)人。仁宗嘉佑二年(一○五七)进士。六年,试制科,授签书凤翔府节度判官厅事。英宗治平二年(一○六五),除判登闻鼓院,寻试馆职,除直史馆。三年,父洵卒,护丧归蜀。神宗熙宁二年(一○六九),服除,除判官告院兼判尚书祠部,权开封府推官。四年,通判杭州。历知密州、徐州。元丰二年(一○七九),移知湖州,乌台诗案狱起,贬黄州团练副使。四年,移汝州团练副使。八年春,得请常州居住,十月知登州。寻召除起居舍人。哲宗元佑元年(一○八六)迁中书舍人,改翰林学士。四年,知杭州。六年,除翰林学士承旨,寻知颍州。历知扬州、定州。绍圣元年(一○九四),贬惠州。四年,再贬儋州。徽宗即位,赦还,提举玉局观。建中靖国元年,卒於常州,年六十六(按:轼生於仁宗景佑三年十二月十九日,时已入公元一○三七年)。孝宗时谥文忠。有《东坡集》四十卷、《後集》二十卷、《和陶诗》四卷等。《宋史》卷三三八有传。 苏轼诗,卷一至卷四六,以清道光刊王文诰《苏文忠公诗编注集成》爲底本,卷四七、四八,以清乾隆刊冯应榴《苏文忠诗合注》爲底本。校以宋刊半叶十行本《东坡集》《东坡後集》(残,简称集甲)、宋刊半叶十二行本《东坡集》《东坡後集》(残,简称集乙,集甲、集乙合称集本)、宋眉山刊《苏文忠公文集》(残,简称集丙)、宋黄州刊《东坡先生後集》(残,简称集丁),宋刊《东坡先生和陶渊明诗》(简称集戊)、宋刊《集注东坡先生诗前集》(残,简称集注)、宋嘉泰刊施元之、顾禧《注东坡先生诗》(残,简称施甲)、宋景定补刊施、顾《注东坡先生诗》(残,简称施乙,施甲、施乙合称施本)、宋黄善夫家塾刊《王状元集百家注分类东坡先生诗》(简称类甲)、宋泉州刊《王状元集百家注分类东坡先生诗》(残,简称类乙)、元务本书堂刊《增刊校正王状元集注分类东坡先生诗》(简称类丙,类甲、类乙、类丙,合称类本)、明成化刊《东坡七集》(简称七集)、明万历刊《重编东坡先生外集》(简称外集)、清查慎行《补注东坡编年诗》(简称查注)、清冯应榴《苏文忠诗合注》(简称合注)。参校资料一爲金石碑帖和着录金石诗文的专着的有关部分;一爲清人、近人的苏诗校勘批语,其中有何焯所校清康熙刊《施注苏诗》(简称何校),卢文弨、纪昀所校清乾隆刊查注(分别简称卢校、纪校),章钰所校缪荃孙覆明成化《东坡七集》(简称章校)。卷四八所收诗篇除《重编东坡先生外集》外,还分别采自《春渚纪闻》、《侯鲭录》等书,亦据所采各书及有关资料进行校勘。新辑集外诗,编爲第四九卷。起仁宗嘉佑四年己亥十月,公按:谓苏轼还朝,侍宫师按:谓苏洵自眉山发嘉陵,下夔、巫,十二月至荆州作。更多...

“烁玉流金见精悍”相关诗句: