yào rì sòng
曜日颂 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 全豁 (quán huō)

当机直下现前真,认诗之徒未可亲。
本色先陁如

○平仄仄仄平平,仄平平平仄仄○。
仄仄平平○平?平?,平平平仄仄○平。
?仄仄平仄仄仄???????。

dāng jī zhí xià xiàn qián zhēn , rèn shī zhī tú wèi kě qīn 。
běn sè xiān tuó rú

曜日頌

—— 全豁

當機直下現前真,認詩之徒未可親。
本色先陁如

○平仄仄仄平平,仄平平平仄仄○。
仄仄平平○平?平?,平平平仄仄○平。
?仄仄平仄仄仄???????。

dāng jī zhí xià xiàn qián zhēn , rèn shī zhī tú wèi kě qīn 。
běn sè xiān tuó rú

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
当机直接落至眼前,认识这首诗的人还不足以称得上真正的诗人。
原本真实的本色就像陁土一样。总结:

这首古文诗意指当诗人面对一些紧要之事,毫不迟疑地应对,显示出真正的本领和才华,而那些对诗歌认知不深的人却难以与其相比。诗人用“陁土”来形容本色的真实,或许也在暗示着真实本质无需华丽修饰,应该如同朴实的土地一样纯粹。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 2 首名为《曜日颂》的诗:

本文作者全豁介绍:🔈

全豁,俗姓柯,泉州南安人。嗣德山,後住持鄂州唐宁寺,世称岩头和尚。中和五年卒,年六十。诗一首。(《全唐诗》无全豁诗。事迹见《宋高僧传》卷二三。《五灯会元》卷七谓光啓三年卒) 查看更多>>

全豁的诗:

相关诗词: