wǔ yán shī
五言诗 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 缺名 (quē míng)

(原为长篇连续不断。
刘复云:「卷残,抄出者共五十二首。
」现选录十首。
〖张锡厚《王梵志诗校辑》卷五云与伯三四一八卷为同一系统的敦煌遗书尚有伯三七二四、斯六○三二、苏二八五二等三卷。
今即据其所录校补。
此组诗作者,张锡厚推测亦应为王梵志,但尚缺明确的证据。
〗)。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

( yuán wèi cháng piān lián xù bù duàn 。
liú fù yún : 「 juàn cán , chāo chū zhě gòng wǔ shí èr shǒu 。
」 xiàn xuǎn lù shí shǒu 。
〖 zhāng xī hòu 《 wáng fàn zhì shī xiào jí 》 juàn wǔ yún yǔ bǎi sān sì yī bā juàn wèi tóng yī xì tǒng de dūn huáng yí shū shàng yǒu bǎi sān qī èr sì 、 sī liù ○ sān èr 、 sū èr bā wǔ èr děng sān juàn 。
jīn jí jù qí suǒ lù xiào bǔ 。
cǐ zǔ shī zuò zhě , zhāng xī hòu tuī cè yì yìng wèi wáng fàn zhì , dàn shàng quē míng què de zhèng jù 。
〗 ) 。

五言詩

—— 缺名(二)

(原爲長篇連續不斷。
劉復云:「卷殘,抄出者共五十二首。
」現選錄十首。
〖張錫厚《王梵志詩校輯》卷五云與伯三四一八卷爲同一系統的敦煌遺書尚有伯三七二四、斯六○三二、蘇二八五二等三卷。
今即據其所錄校補。
此組詩作者,張錫厚推測亦應爲王梵志,但尚缺明確的證據。
〗)。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

( yuán wèi cháng piān lián xù bù duàn 。
liú fù yún : 「 juàn cán , chāo chū zhě gòng wǔ shí èr shǒu 。
」 xiàn xuǎn lù shí shǒu 。
〖 zhāng xī hòu 《 wáng fàn zhì shī xiào jí 》 juàn wǔ yún yǔ bǎi sān sì yī bā juàn wèi tóng yī xì tǒng de dūn huáng yí shū shàng yǒu bǎi sān qī èr sì 、 sī liù ○ sān èr 、 sū èr bā wǔ èr děng sān juàn 。
jīn jí jù qí suǒ lù xiào bǔ 。
cǐ zǔ shī zuò zhě , zhāng xī hòu tuī cè yì yìng wèi wáng fàn zhì , dàn shàng quē míng què de zhèng jù 。
〗 ) 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
这篇古文的翻译如下:

(原为长篇连续不断。)刘复云说:“卷残,抄出者共五十二首。”

现在选取了十首进行录取。

〖张锡厚的《王梵志诗校辑》卷五提到与伯三四一八卷属于同一系统的敦煌遗书,还有伯三七二四、斯六○三二、苏二八五二等三卷。

现在就依据张锡厚所记录的进行校对和补充。

根据推测,这组诗的作者也应该是王梵志,但尚缺乏确凿的证据。〗总结:


这篇古文原本是一篇长篇连续的作品,名为《卷残》,据抄写者记载共有五十二首诗。

但现在我们只选取了其中的十首进行录取。

根据《王梵志诗校辑》的记载,这些诗与伯三四一八卷是同一系统的敦煌遗书,而且还有伯三七二四、斯六○三二、苏二八五二等三卷遗书与之相关。

根据学者张锡厚的推测,这组诗的作者也可能是王梵志,但目前尚缺乏确凿的证据来确认这一点。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者缺名介绍:🔈

缺名的诗:

相关诗词:

存目 其一五 (cún mù qí yī wǔ)

朝代:宋    作者: 苏轼

诗题:戏书首句:五言七言正儿戏。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

答惇上人七首 其五 (dá dūn shàng rén qī shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 饶节

漫说一言能蔽诗,五千同具刹那时。
向来可与言诗者,得志方能不害辞。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

抒情 诗论

五言夏日游神泉诗 (wǔ yán xià rì yóu shén quán shī)

朝代:唐    作者: 贾言淑

词人拥高节,狎异寻幽赏。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

後秋思五言五首 其三 (hòu qiū sī wǔ yán wǔ shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 方回

黄陈今不作,天地少诗人。
不是诗人少,诗人未必真。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

五言诗 十七 (wǔ yán shī shí qī)

朝代:唐    作者: 无名氏

天明日月奣,五月已三龙。
言身一寸谢,千里重金偅。
(末字疑应为「锺」字。
)。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

动物

後秋思五言五首 其二 (hòu qiū sī wǔ yán wǔ shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 方回

诗老吾衰矣,秋风又飒然。
黄花香五度,八十太公年。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

五言诗 十一 (wǔ yán shī shí yī)

朝代:唐    作者: 无名氏

我有方寸心,无人堪共说。
遣风吹却云,言向天边月。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

赋向伯共五老小山六言五绝 其二 (fù xiàng bǎi gòng wǔ lǎo xiǎo shān liù yán wǔ jué qí èr)

朝代:宋    作者: 胡寅

闻说身依莲社,坐蒙敕赐芗林。
五老与公为六,何须诗酒棋琴。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

酬光上人 (chóu guāng shàng rén)

朝代:唐    作者: 齐己

禅言难後到诗言,坐石心同立月魂。
应记前秋会吟处,五更犹在老松根。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。

五言诗 五 (wǔ yán shī wǔ)

朝代:唐    作者: 无名氏

一别行万里,来时未有期。
月中三十日,无夜不相思。

?平平○平平仄仄仄。
平仄平??仄平,平仄仄仄仄仄仄仄。
?仄仄仄仄仄。
?○仄仄○仄仄平仄仄仄仄平仄仄○仄仄仄仄平平仄仄仄仄○平○平仄仄仄○仄仄仄?平仄?○仄?平仄仄仄仄仄○仄。
平仄仄○仄仄仄仄。
仄仄平仄仄,○仄仄平仄仄○平○仄仄,仄仄仄平仄仄仄仄。
??。