zì qí shè huáng hé tú zhōng zuò shí sān shǒu wǔ
自淇涉黄河途中作十三首 五 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 高适 (gāo shì)

东入黄河水,茫茫泛纡直。
北望太行山,峨峨半天色。
山河相暎带,深浅未可测。
自昔有贤才,相逢不相识。

平仄平平仄,平平○平仄。
仄仄仄○平,平平仄平仄。
平平○?仄,○仄仄仄仄。
仄仄仄平平,○平仄○仄。

dōng rù huáng hé shuǐ , máng máng fàn yū zhí 。
běi wàng tài háng shān , é é bàn tiān sè 。
shān hé xiāng yìng dài , shēn qiǎn wèi kě cè 。
zì xī yǒu xián cái , xiāng féng bù xiāng shí 。

自淇涉黃河途中作十三首 五

—— 高適

東入黃河水,茫茫汎紆直。
北望太行山,峨峨半天色。
山河相暎帶,深淺未可測。
自昔有賢才,相逢不相識。

平仄平平仄,平平○平仄。
仄仄仄○平,平平仄平仄。
平平○?仄,○仄仄仄仄。
仄仄仄平平,○平仄○仄。

dōng rù huáng hé shuǐ , máng máng fàn yū zhí 。
běi wàng tài háng shān , é é bàn tiān sè 。
shān hé xiāng yìng dài , shēn qiǎn wèi kě cè 。
zì xī yǒu xián cái , xiāng féng bù xiāng shí 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
东边涉过黄河的水,一片茫茫,波纹纵横。
向北望望太行山,它高耸入云,遮蔽了半边天空。
山与河交相辉映,相互交融,深浅难以衡量。
自古以来就有众多才士,但当他们相遇时却无法互相认识。

赏析:
这首古诗描述了诗人自东向西穿越黄河途中所见的景色和心情。诗人途经黄河,感叹黄河的浩渺,水面茫茫一片,流水纡回不定,波澜壮阔。向北望去,是太行山脉,山势高峻,半天的天空都被山峰遮掩,形成壮丽的景色。
诗人描绘了黄河流经的山河景色,形容黄河弯曲蜿蜒,奔流向西。山河交相辉映,远近深浅难以测量,展现出黄河的广袤和壮丽。诗中表现出诗人对自然景色的敬畏和对历史文化的怀念,他惋惜曾经辛勤耕耘的贤才在这广袤的土地上不相识。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到高适写的《自淇涉黄河途中作十三首》系列:

本文作者高适介绍:🔈

高适(704年—765年),字达夫,渤海蓚( tiáo)人。举有道科,释褐封丘尉,不得志,去游河右。哥舒翰表爲左骁卫兵曹、掌书记,进左拾遗,转监察御史。潼关失守,适奔赴行在,擢谏议大夫,节度淮南。李辅国谮之,左授太子少詹事,出爲蜀、彭二州刺史。进成都尹、劒南西川节度使。召爲刑部侍郎,转散骑常侍,封渤海县侯。永泰二年卒,赠礼部尚书,諡曰忠。适喜功名,尚节义,年过五十,始学爲诗。以气质自高,每吟一篇,已爲好事者传诵。开、宝以来,诗人之达者,惟适而已。集二卷,今编四卷。 查看更多>>

高适的诗:

相关诗词: