yú měi rén
虞美人 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

魏家品是君王后。
岂比昭容袖。
风吹满院绣囊香。
谁赐大师师号、退昭阳。
飞霞一落无根蒂。
空坠重华泪。
离披正午盛时休。
闲为思王重赋、洛神愁。

wèi jiā pǐn shì jūn wáng hòu 。
qǐ bǐ zhāo róng xiù 。
fēng chuī mǎn yuàn xiù náng xiāng 。
shuí cì dà shī shī hào 、 tuì zhāo yáng 。
fēi xiá yī luò wú gēn dì 。
kōng zhuì zhòng huá lèi 。
lí pī zhèng wǔ shèng shí xiū 。
xián wèi sī wáng zhòng fù 、 luò shén chóu 。

韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

魏家的美貌胜过君王后妃,怎能与昭容的美丽相比呢?昭容的美丽就像袖子一样娇美。微风吹过,院子里弥漫着绣囊的香气。不知是谁封赐了大师的尊号,让她隐退在昭阳宫中。飞霞一旦降落,就没有根基,只是空中落下重重的珠泪。离别的悲伤已经披在身上,正午时分的盛景也不再适宜。闲暇时,思念王重的才华,再次赋诗,又惆怅洛神的愁苦。
全诗写君王后妃魏家的美貌胜过昭容,用以对比昭容的绝美。诗中描绘了绣囊香气袭人,以及大师隐退的情景。飞霞落下,珠泪空坠。离别之情披在身上,正午的盛景也失去了适宜。闲暇时,怀念王重的才华,再度吟咏,抒发洛神的忧愁。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 17 首名为《虞美人》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑)更多...

刘辰翁的词:

词牌名「虞美人」介绍:🔈

虞美人,又名《玉壶冰》、《忆柳曲》、《虞美人令》、《一江春水》。

双调五十六字,前后阕各两仄韵、两平韵,平仄换韵, 每句不同韵,方式是“甲乙丙丁”。

词牌格式

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄。平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄仄平平。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄。平平仄仄仄平平,仄仄平平仄仄仄平平。

相关诗词: