xuě tiān
雪天 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 元稹 (yuán zhěn)

故乡千里梦,往事万重悲。
小雪沈阴夜,闲窗老病时。
独闻归去鴈,偏咏别来诗。
惭愧红妆女,频惊两鬓丝。

仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。

gù xiāng qiān lǐ mèng , wǎng shì wàn chóng bēi 。
xiǎo xuě shěn yīn yè , xián chuāng lǎo bìng shí 。
dú wén guī qù yàn , piān yǒng bié lái shī 。
cán kuì hóng zhuāng nǚ , pín jīng liǎng bìn sī 。

雪天

—— 元稹

故鄉千里夢,往事萬重悲。
小雪沈陰夜,閑窗老病時。
獨聞歸去鴈,偏詠別來詩。
慚愧紅妝女,頻驚兩鬢絲。

仄平平仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。

gù xiāng qiān lǐ mèng , wǎng shì wàn chóng bēi 。
xiǎo xuě shěn yīn yè , xián chuāng lǎo bìng shí 。
dú wén guī qù yàn , piān yǒng bié lái shī 。
cán kuì hóng zhuāng nǚ , pín jīng liǎng bìn sī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
故乡千里之外,我常在梦中回到故乡,但是这样的梦只带来无尽的忧伤。寒冷的夜晚,小雪纷飞,我孤寂地坐在沉郁的房间,时光匆匆流逝,老病缠身。

孤独的夜里,只听到几声飞鸟归去的叫声,更勾起了我对离别时所作的诗篇的回忆。然而,我为自己当年的轻率与冷漠而惭愧,当初不懂珍惜,如今频频惊觉自己已经苍老了许多,两鬓已经布满丝丝白发。

全诗描绘了诗人对故乡的思念之情以及岁月的无情侵蚀,通过对于小雪夜晚的描写和回忆,表达了对过去往事的悲伤与忧伤。而“独闻归去鴈,偏咏别来诗”则表现了诗人孤寂的心境和对自己当年轻率行为的自责。最后两句“惭愧红妆女,频惊两鬓丝”则用形象生动的比喻,描绘了诗人岁月的衰老和对逝去时光的惋惜之情。整首诗以朴素而真挚的语言,将诗人内心的复杂情感表达得淋漓尽致。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 2 首名为《雪天》的诗:

本文作者元稹介绍:🔈

元稹,字微之,河南河内人。幼孤,母郑贤而文,亲授书传,举明经书判入等,补校书郎。元和初,应制策第一,除左拾遗,历监察御史。坐事贬江陵士曹参军,徙通州司马。自虢州长史徵爲膳部员外郎,拜祠部郎中、知制诰。召入翰林爲中书舍人、承旨学士,进工部侍郎同平章事。未几罢相,出爲同州刺史,改越州刺史,兼御史大夫、浙东观察使。太和初,入爲尚书左丞、检校户部尚书,兼鄂州刺史、武昌军节度使。年五十三卒,赠尚书右仆射。稹自少与白居易倡和,当时言诗者称元白,号爲元和体。其集与居易同名长庆,今编诗二十八卷。 查看更多>>

元稹的诗:

相关诗词: